امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

انسانهايی که درقالب نمی گنجند! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/۱٦
انسانهايی که درقالب نمی گنجند!
انسانهايی که درقالب نمی گنجند!
بنانداشتم درباره افراد گب بزنم چون فضای حاکم برروح وروان ما فضای پرستش است ! ومن ازپرستيدن بسياربدم می ايد! عمده دليل آن بی احترامی به عقل بشری است ! امااميدوارم ازافرادی که تعريف ميکنم بتی ازآنان نسازم.
طالب زاده!
اسم کوچکش نادراست ولی واقعانادراست . دنيای امريکارالمس کرده است . واکنون درکشوری که سعی می کنند همه را اول درقالبی انداخته بعدبرايش ارج بگذارندزندگی می کنداوازآن جهت برايم ارزش داردکه داردتلاش می کندثابت سازدکه سيرتکامل زندگی بسوی غرب ختم نمی شودوهم آنکه استادم بوده است ولی می شنوم که بسياری اورادرقالب می اندازند. اين ظلم به وی است . نادريک ايرانی است.
چینزیا
يک دخترايتاليايی است که برايش يک شعرهم گفته ام !
چینزيارامی توان خريد
دردرياپاشيد
آب رانوشيد!
دخترک ماسک بردهان
نه جنگ
نه دولار
عشق آرامش صلح !
چينزياراهمزمان باحوادث يازده هم سپتامبردرشهرميلان ايتالياديدم که بادوستانش برای کودکان گرسنه افغان کمک جمع می کردولی درهوای تميزميلان ماسکی بردهان داشت که بروی نوشته شده بود نه دولار! نه جنگ ! عشق آرامش وصلح!
چینزیاایتالیایی است
سيما!
فاملش ثمراست وی یک زن دکترافغان می باشدازکودکی می شناختم آنهنگام که باپای پیاده به روستاهای افغانستان می رفت ومردم راتداوی می کرد.
دوسال پیش ایشان رادردفترکارش درکویته پاکستان دیدم . چادربرسرش نبوداماموفق شده بودبرای دختران افغان چهارمدرسه ویک دانشگاه بازکندویک بیمارستان برای مهاجرین افغان داشت که خودش تمام وقت درآن کارمی کرد. ثمر هم اکنون بیست هزاردخترافغان رادرداخل افغانستان تحت پوشش آموزشی دارد چهار بیمارستان دارد این درشرایطی است که بیست سال پیش وقتی خودش مریض شد پولی برای تداوی خودنداشت ایشان اولین وزیرزن کابینه کرزی بودواکنون رییس انجمن حقوق بشرافغانستان است ولی بااینهمه خدمات همان آدهایی که بهشت رارزروشده ازخودمیدانندوی را سلمان رشدی (یعنی اینکه بایدکشته شود ) افغانستان دانست .
ایشان یک افغان است.
این سه شخص مورداحترام من است.
بامن باشید!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]