امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

راه مقابله باگاوشاخدارپارچه سرخ است! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/٦
راه مقابله باگاوشاخدارپارچه سرخ است!

همين ديروزرييس جمهوريمن پيش بينی کردکه ( چنانچه آمريکادرحمله به عراق موفق شودبعدازآن به ترتيب ايران وعربستان ومصرراخواهدزد! ) هرچندبد آدم نمی آيداين سه عامل فتنه درکشورهای منطقه که سالهابخاطررقابت پوچ مصيبتهای امروزی راموجب شدند کمی آدم شوندولی آدم شدنشان توسط يک گاووحشی باچوب دست بوش کمی به غرورآدم برمی خورد! ازهمه گذشته مردم اين کشورهاچه کناهی دارندکه محق اندوبرای رام کردن حکومتهايشان تلاش می کننند!
بيادماجرايی آفتادم. وقتی شوروی تازه به افغانستان هجوم آورده بود وباجت های جنگی شان هرجاراکه دلشان می خواست باخاک همگون می ساختند درمحله ما مردم به راه مقابله جالبی توسل می جستند مثلاازآنجاکه پرچم شوروی سرخ بودوداس وچکش داشت مردم برای اينکه خانه هاشان درامان بماندبرروی بامهايشان لحاف سرخ پهن می کردندتاهم هواپيماهای شوروی کمان بردکه اين خانه دوست است ونه دشمن وهم مجاهدين که قادرنبودندلحاف راببينندفکرکنندکه همه محله جهادی است! وبه اينترتيب ازشرهردودرامان ميماندند!
اين کارراهم اکنون بسياری مردم افغانستان باتراشيدن ريش انجام ميدهندازآنجمله فرماندهانی که درزمان طالبان ريششان تامچ پای شان ميرسيد وامروزسه تيغه می تراشند. گاوبازان نيزهمين کاررامی کنند.پارچه ی بدست ميگيرند و گاوبجای ضربه به نفر به پارچه شاخ می زند. راه مقابله باآمريکانيزبه همين سادگی است بيچاره صدام ازهمه جامانده که فکرمی کندباتوليدبمب های شيميايی می توانددرامان بماند!
ازدوستان ايرانی ام می خواهم اگرخدای ناخواسته کدام روزی خطری پيش آمد اين دستورالعمل ساده راحداقل شش ماه قبل ازآن انجام دهندومطمان باشندکه درامان خواهندماند!
۱- به شرکتهای صادرکننده پسته وميگو و فرش سفارش کنيديک مقداررنگ مرغوب زردفسفری واردايران کنند. درصورت حساس شدن شرايط لازم است همه ايرانيان اعم اززن ومرد چادروعمامه راکنارگذشته موهای شان رارنگ کنند.
۲- به احزاب سياسی دوم خردادی سفارش دهيدکه يک طومار عريض وطويلی رابرای دعوت چندخواننده پاپ ايرانی ازجمله داريوش معين شهره و... ترتيب دهند چنانچه هواپيماهای آمريکاازپايکاههايشان بپروازدرآمدند لازم است تمام مردم به دامنه کوههارفته وبصورت جمعی به رقص وپای کوبی بپردازند .
به شمااطمنان ميدهم اگراين دوفرمول رااجراکنيدهيچ اتفاقی رخ نخواهدداد. قابل ذکراست اين نسخه برای مردم عراق کارآمدندارد.
بامن باشيد!

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]