امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

اينهم شداستقلال! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/٥
اينهم شداستقلال!

اينهم شداستقلال!
اگربيادداشته باشيم افغانهاهرسال ۲۸اسد (مرداد) راجشن ميگيرند. اين روزدرواقع روزاستقلال افغانستان ازانگلستان می باشد. من فکرميکنم برگزاري جشن چنين روزی يک خاصيت ديگری هم داردوآن رقابتی است که مامجموعه کشورهای منطقه باهم داريم مثلامگراين بدنيست که هندوستان روزاستقلال داشته باشدومانداشته باشيم وازهمه مهمتراين پاکستان ۴۵ساله روزتولدش راجشن بگيردومانگيريم ! ( ايران که هرروزروزاستقلال وتبری جويی ازامريکاوانگليس رادارد. باآن نمی شودرقابت کرد. ) حتی اگراستقلالی نيزموجودنباشد! درکابل مناريابرجی وجوداردبنام مناراستقلال همين سال درپای اين منارجشن باشکوهی براگزارشدوکودکان افغان يک صدابارييس جمهورشان (بايداحتياط کنم کرزی آمريکايی هم است ) عليه انگليس اين نيروی استعمارگرفحش دادند. درحاليکه آنطرفترچندسربازبريتانيايی ( نگوييدانگليسی ) استاده بودندوبخاطرهمنوايی بامردم مستقل افغانستان لبخندمی زدندتادرجشنشان شرکت کرده باشند!
چنين جشنی درکشورهلندنيزبرگزارشد! ( ازسوی افغانهای هلندی افغانی ) يک نفرکه خودش راشيک کرده بود پشت ستيژ رفت وباافتخارچنين روزی راتبريک گفت ومژده دادکه وی بعنوان اولين سفيرافغانستان درهلندانتخاب شده است (افغانستان تاهنوزدرهلندسفارت ندارد ) امابعدازوی بلافاصله کسی ديگری ميکروفن رادردست گرفت وگفت من نمی توانم درچنين روزی ودرشرايطی که افغانستان استانی ازيک کشوراعلام نشده جهانی قلمدادمی شودورييس آن نيز بوش است اظهارمسرت کنم !
دروسطهای مجلس سفير برخواست ورفت تابتنهايی روزاستقلال کشورش راجشن بگيرد.
عجب استقلالی داريم ها؟
بامن باشيد!
اگربامن باشيدضررنمی کنيد!

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]