امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

جواب نامه به همزبان! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/٥
جواب نامه به همزبان!
بالاخره وب من چندپيام دريافت داشت ويکی ازاين پيامهاخواستاراطلاعات ازافغانستان شده است . درراستهای اجرای خواست اين دوست ازاين پس درقسمت لوگوی وبلاگم اطلاعاتی درباره افغانستان خواهم نوشت .
بسيارخرسندم که بعدازتغييروتحولات اخيرهمانطورکه توجه جهان به کشورافغانستان جلب شددوستان همزبان ايرانی مانيزمشتاق آشنايی بااين کشورهمزبان شان شده اندکشوری که به واقع می توان آنراخواستگاه باستانی زبان وادب وشعرفارسی ناميد!
به دوستان ايرانی وتاجيکستانی خودسفارش ميکنم اگرنمی تواننددرفصلهايی که به مسافرت تمايل پيدامی کنندبه کشورهای دوردست بروندبه افغانستان سری بزنندحتی اگريک هفته هم شده است . اکنون ازتهران ومشهدودوشنبه به کابل وهرات پروازاست ببينيدچه کفی داردوقتی به کشوری می رويدکه بدون کدام مشکلی زبان مردمش را کامل می فهميد. اين مسافرت علاوه براينکه به شمايکسری اطلاعات ميدهدقطعاموجب نشاط شمانيزخواهدشد.
درحال حاضرمعدودکشورهای رامی توان سراغ گرفت که به زبان واحدتکلم کنندمامردمان افغان وتاجيک وايرانی بايدقدراين نعمت رابدانيم وباتوجه به احترام متقابل ودرجهت شکوفايی اين ميراث مشترک تلاش ورزيم.
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]