امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

ازهمه گفتم ازبهشت فروشان خودمان نگفتم ! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/۱
ازهمه گفتم ازبهشت فروشان خودمان نگفتم !
ازهمه گفتم ازبهشت فروشان خودمان نگفتم !
يکی هم درجامعه پيدانمی شودکه جهنم رابخرد و درآنراقفل کندوکسی رانماند تاانسانهايی مظلومی که بار هزاران نابسامانيهای حاصل ازفشارجهان سرمايه داری راتحمل مي کنند حداقل ازفشارخريدن بهشت رهاشوند!
همه ميدانيم که رهبران گروهايی که درطول بيست وسه سال جنگ به زعم خودشان ميليونهانفررابه درجه اعلای شهادت رسانده اند! هم اکنون درخدمت اهداف امريکادرحال تشکيل حاکميت فيودالی دراين افغانستان می باشند. وبسياری آنان بيست وسه سال جنگ شانرا وسيله قرارميدهندتازمين مردم راغضب کنند. آنان به اين بهانه که مقاومت کرده اند! هم اکنون خواستار و درحال تصرف خوب ترين مناطق مسکونی شهرهای افغانستان هستند. وازسويی فکرمی کنندبخاطراين مقاومت شان بهشت راپيشاپيش رزرو کرده اند. همين رهبران احزاب اسلامی افغان هم اکنون درحال تقسيم قدرت دربين فاملين شان می باشند. بعنوان مثال چهاربرادراحمدشاه مسعودهم اکنون کارمندوسفرای افغانستان درخارج می باشند. پسرآيت ا... شيخ محسنی سفيراست . پسراميراسماعيل خان وزيراست . برادردوستم سفيراست . بازارتجارت هم درانحصاروابسته گان به قدرت قرارگرفته است وتازه ترين خبرهم اينکه بسياری اين حاکمان هم اکنون ماهانه بين ۱۵تا۳۰هزاردولارحقوق دارند درحاليکه حقوق يک کارمندبلندمرتبه ولی بدون قدرت به ماه پنجاه دولارنمی رسد. ازمردم عادی بگذريم .انگارآنان پاداشی جزدست بوسيی همين رهبران راندارند به اين اميدکه دعای اين آقايان آنانرابه بهشت ببرد.
يادتان باشداگرروزی روزگاری درافغانستان دوباره انقلابی شدعليه همين دغلبازانی خواهدبودکه بنام شيخ ومولوی هم دنيارامال خودساخته اندوهم آخرت راملک ارثی خودميدانند.
درآينده دورييهای آنان رابيشترافشاخواهم کرد.
بامن باشيد!
خداباماست!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]