امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

حيواناتی برانسانهايی! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/۳۱
حيواناتی برانسانهايی!
شايداين گفته مظفرالدين شاه (؟) راشنيده باشيدکه وقتی ازسفراروپايی اش برگشت درباره اروپاچنين اظهارنظرکرد (اروپاييهاحيوانات باادبی هستندوما (ايرانيان) انسانهايی بی ادبی می باشيم ) امروزيک ايرانی فرهيخته جمله ديگری براين کلام نغزافزود (البته اين حيوانات يادگرفته اندکه چگونه انسانهاراسوارشوند!) والبته اين دوجمله به ظاهربدواقعيت دارد. باورنمي کنيداينجابياييد!
مثلاببينداکثراختراعات وابتکارات اکنون توسط آدمهايی هدايت می شودکه ازکشورهای بی ادبشان (بی قانون ) می آيندوبرای يک مزدبيشتروکمی آزادی سردمدارآگاه برای حيوانات بی ادب می شوند (بناميدمورچه)مگرفرمانده نظامی اسراييل يک ايرانی نيست که وقتی ماهواره جاسوسی اسراييل به فضامی روداوعکسی ازخانه اش که درمحله پامنارتهران است تهيه کرده به شارون هديه ميدهدتاهوش وذکاوتش رابرای اين حيوان نشان دهدوبه اوبگويد که بداست خانه من دربين چندميليون خانه تهرانی زندانی باشد!
مثل زلمی خليل زادمايا.................بايدبه اين حيوانات حق بدهيم که سوارماشوند!
آی انسانهايی بی ادب به هوش بياييد!
بامن باشيد!

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]