امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

زلمی خليل زاد ازدست يک سرهنگ سلی خورده بود! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢٩
زلمی خليل زاد ازدست يک سرهنگ سلی خورده بود!
زلمی خليل زاد را حتما می شناسيد. وی هم شناسنامه افغانی داردوهم امريکايی! به مانندرييس جمهورافغانستان. ايشان متولدشهرمزارشريف افغانستان می باشد! می گويند وقتی فضای افغانستان بدليل کودتاهای دوران محمدداود وبعدازآن ناآرام شدخانواده خليل زادبه ايران مهاجرشدند وتصميم داشتندبرای هميشه دراين کشورساکن شوند. پدرخليل زاد عاشق فرهنگ وادبيات ايران بود اما وقتی آنان درسرمرز (دوغارون) رسيدند واعلام پناهندگی نمودند مرزداران ايرانی فکرکردندممکن است آنان جاسوس کا. ج . ب شوروی باشند چون وضع شان بابقيه افغانهافرق داشتند!
مامورين ايرانی برای اينکه عملا نشان دهندکه چقدربه شعار (نه شرقی ونه غربی ) و فادارند خانواده خليل زادرامستقيم به اردوگاهی بردند(اردوگاه سنگسفید) اين خانواده شش ماه دراين اردوگاه ماندند درحاليکه درشبانه روزيک وعده سيب زمينی استحقاق داشتندودرهمينجاوقتی استکانی ازدست خليل زادکوچک برزمين افتادوشکست سرهنگی به صورت او سلی محکمی زد که خليل زادهيچگاه نتوانست آنرافراموش کند زلمی برای اينکه انتقام اين ظلمی راکه براوشده بودبگيرد ابتدابه کلاس تنکواندو رفت تادربرابرظلمهای اینچنانی که احساس ميکرددرآينده بيشتررخ خواهدداد مقاومترباشدوعکس العمل درست ازخودنشان دهد اماپدرخليل زادخوانواده اش رابسيارزودازايران به لبنان وبعدبه امريکامنتقل کرد!
خليل زاداکنون مردبزرگی شده است عضوامنيت ملی امريکاست مشاوررييس جمهوردرامورافغانستان وخاورميانه (ازجمله ایران) است . خليل زادچندی پيش وقتی خاطراتش رابرای چندنفرازآشنايان درکابل صحبت ميکرد اين ماجراراصحبت کردوچشمانش پراشک شده بودوگفت هيچگاه نمی تواند آن سلی راکه بيکناه دريافت داشته بود فراموش کند!
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]