امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

پسر بدی نيستم افغانم! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢۱
پسر بدی نيستم افغانم!
به راستی امروزناراحت شدم چون کسی نوشته قبلی مرانخوانده است مگراين سايت برای فارسی زبانهانيست ؟ منهم فارسی گب می زنم هرچندبه آن دری می گويند! می خواهم کم کم خودم راروکنم من ازافغانستانم می گوينداين کشودهمسايه ايران است امابسياری ايرانيان فکرمی کننداين کشوردرقاره آفريقاقرارداردظاهرابعدازحادثه ۱۱سپتامبردرصدبالايی ازايرانیان فهميده اندکه افغانستان درهمين پهلوی گوش چپشان واقع شده است ! نمی خواهم ازشاهان نام ببرم معتقدم که شاهان هرچندعادل هم باشندبازهم حداقل هزارنفرراکه کشته اند (نمونه اش راامروزدرافغانستان وايران شمامی توانيدببينيد!) ولی بدنمی بينم که بگويم همشهری سنايی غزنويی هستم ! امامقبره اين مردبزرک راتاهنوزنديده ام يعنی نگذاشته اندکه من وهم نسلانم ازگذشته خويش باخبرشويم ! سعدی شهرخوشکلهای شيرازرابيشترمی شناسم باباطاهرشهربدهمدان رانيزوشهريارشهرملکه های دريايی تبريزرا! مقبره الشعراراديده ايد؟ اصلاميدانيدکه تبريزتنهاشهری است که مقبره الشعراداردآنوقت شماايرانيهامی گوييدترکها...هستند! من بجای ترکهابه آذربايجان مغرورافتخارمی کنم ! امامتاسفانه وقتی به اين شهررفتم شمس مولانای بلخ راپيدانتوانستم!شايددفعه ديگر!
راستی اين چه چيزی است که منت می گذارندومی گويندکه ايران به افغانستان ۵۶۰ميليون کمک می کندسخت ناراحتم به راستی اگرآمريکادراين کشورنمی آمدبازهم ايران اين کمکهارامی کرد؟
بازهم می نويسم . بامن باشيد!
پسربدی نيستم افغانم
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]