امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)

عناوین مطالب وبلاگ Bamian (باميان)

اشک ریختن در شکست یک هموطن خیلی زیبا است :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
افغانستان صاحب اولین مدال المپیک در تاریخ خود! :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
دیوار چین :: ۱۳۸٧/٥/٢٩
مشارکت سمبولیک دختران افغان در مسابقه المپیک :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
به اینجا آمده ام :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
من اين وبلاگ را که يکی از قديمی ترين وبلاگهای افغانی است گم کرده بودم :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
مهمانان وبرنامه های جشنواره فلم کابل! :: ۱۳۸٦/۳/۱۳
شانزده فلم به بخش مسابقه راه یافتند. :: ۱۳۸٦/۳/۱٠
دومین دوره جشنواره بین المللی فلمهای مستندوکوتاه داستانی کابل :: ۱۳۸٦/٢/۳۱
پديده خشكسالي خطري بدترازطالبان! :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
گامهاي نخست سینماي افغانستان :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
نمايش فيلم درسنگاپور! :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
جايزه منبرطلايي :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
شفيعي:«فيلم ساز واسطهء شفاف ميان بيننده و واقعيت زنده گي مردم است» :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
گذشته وحال سينماي افغانستان! :: ۱۳۸٥/٤/۳
مانويل دي اليويرا :: ۱۳۸٥/٤/۱
راهيابي به چندفستيوال بين المللي :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
پولیس افغانستان می بیندامامردم افغانستان توهین می شود! :: ۱۳۸٥/۳/٦
رنجی که مردم افغانستان دراداره پاسپورت می کشند! :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
خبرهای تازه ازمرکزهنروفرهنگ افغانستان :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
سلام دوباره :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
نه اينکه فرصتی نباشد! :: ۱۳۸۳/۳/٢
افغانستان صاحب اتحاديه سينمايی می شود. :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۱
اين مطلب خواندنی است! :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
حقيقت افغانستان! :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
چيزی بنام بازسازی دروغ است. :: ۱۳۸٢/۸/۱٤
وبلاگی که نامش راباميان نهاده بودم :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
بازسازی کمی بپيش! :: ۱۳۸٢/٥/۱٥
انتهای زمين :: ۱۳۸٢/٤/٩
۱۳۸٢/٤/۸ :: ۱۳۸٢/٤/۸
هفته نامه ی بنام صلصال . :: ۱۳۸٢/۳/۱۳
تب وتاب بلاگ نويسی کم می شود. :: ۱۳۸٢/٢/٢٠
صلصال وشامامه بدون تابوت اند. :: ۱۳۸٢/۱/٢۸
بوی خوش بهاردرکابل :: ۱۳۸٢/۱/۱٧
آنچه سينماگرا افغان درپي اش بودند چهره گشود . :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۱
سينمای افغانستان به کدام سوی خواهد رفت ؟ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
رازی محبی دستيارصديق برمک بود! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٩
عيد بربی کاران مبارک ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٦
موسسه کابل فیلم :: ۱۳۸۱/۱۱/٧
خدای بازسازی :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۳
راديو ها درافغانستان . :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۱
وضعيت ناپایدارفرهنگی ! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۸
وضع مراکزاينترنتی درکابل :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٥
آشيانه :: ۱۳۸۱/۱٠/٥
کمان رستم ! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱
چه قدرقشنگ است فقرمردم . :: ۱۳۸۱/٩/٢٥
مراارخاطرتان بشوييد! :: ۱۳۸۱/٩/٤
آياچيزی بنام سينمای نوافغانستان وجوددارد؟ ۲ :: ۱۳۸۱/۸/۳٠
آياچيزی بنام سينمای نو افغانستان وجوددارد؟ :: ۱۳۸۱/۸/٢٩
باطعم گيلاس درراه بهشت! :: ۱۳۸۱/۸/٢۸
ازمرزبه مرز، جای پای افغانهاازچشم سينمای ايران! :: ۱۳۸۱/۸/٢٧
خبرهای سرهم بندی نشده فيلميک ازافغانستان ! :: ۱۳۸۱/۸/٢٥
رقابتهای کور! :: ۱۳۸۱/۸/٢٢
می گويندبه تکنولوژی معتقدنيستند! :: ۱۳۸۱/۸/۱٩
استفاده ابزاری اززبان خدا! :: ۱۳۸۱/۸/۱۸
اينطورزن ازهزاران مردبهتراست! :: ۱۳۸۱/۸/۱٧
دين درخدمت بشر،بشردرخدمت دين؟ :: ۱۳۸۱/۸/۱٥
نهضت ملی افغانستان دمکراتيک :: ۱۳۸۱/۸/۱۳
بادکشيدن کاه نه چندان کهنه! :: ۱۳۸۱/۸/۱
پروژه بازگشت داوطلبانه وچماق زيرپتو! :: ۱۳۸۱/٧/٢٦
آيامی توان عبدالله شاه رابخشيد! :: ۱۳۸۱/٧/٢٤
دری به دوسو! :: ۱۳۸۱/٧/٢۳
بدون تحليل وتفسير! :: ۱۳۸۱/٧/٢۱
لطيفه همينکه ازجمع ... :: ۱۳۸۱/٧/۱٤
چندی دردنيای مجهول! :: ۱۳۸۱/٧/٤
عبدالله شاه محاکمه شد! :: ۱۳۸۱/٧/٢
خيزش مارگونه يک فرهنگ! :: ۱۳۸۱/٧/٢
صدايی ازآنسوی مرز! :: ۱۳۸۱/٦/۳۱
نامه سرگشاده به محسن مخملباف! :: ۱۳۸۱/٦/٢٧
اينهم ازبازی سياسی روز! :: ۱۳۸۱/٦/٢٧
درزندگی هميشه زخمی است که مثل خوره انسان را... :: ۱۳۸۱/٦/٢٥
سالمرگ مسعود تبريک تسليت؟ :: ۱۳۸۱/٦/٢٠
بالاخره دنيايک ساله شد! :: ۱۳۸۱/٦/۱٧
انسانهايی که درقالب نمی گنجند! :: ۱۳۸۱/٦/۱٦
بنام نام آوران انديشه نيک. گفتارنيک. کردارنيک! :: ۱۳۸۱/٦/٩
راه مقابله باگاوشاخدارپارچه سرخ است! :: ۱۳۸۱/٦/٦
اينهم شداستقلال! :: ۱۳۸۱/٦/٥
جواب نامه به همزبان! :: ۱۳۸۱/٦/٥
ازهمه گفتم ازبهشت فروشان خودمان نگفتم ! :: ۱۳۸۱/٦/۱
حيواناتی برانسانهايی! :: ۱۳۸۱/٥/۳۱
زلمی خليل زاد ازدست يک سرهنگ سلی خورده بود! :: ۱۳۸۱/٥/٢٩
...وماسکوت می کنيم! :: ۱۳۸۱/٥/٢۸
بيچاره لنينيست مايويست های افغان ايران! :: ۱۳۸۱/٥/٢٧
مخملباف می خوادرييس جمهورافغانستان بشه! :: ۱۳۸۱/٥/٢٦
اينهم ازاينجا! :: ۱۳۸۱/٥/٢٥
اين مردايرانی! :: ۱۳۸۱/٥/٢٤
بازگشت به افغانستان ديوانگی است؟ :: ۱۳۸۱/٥/٢۳
شلغم شوربا اين لباس! :: ۱۳۸۱/٥/٢۳
برای يک خانواده آواره ايرانی درهلند! :: ۱۳۸۱/٥/٢٢
پسر بدی نيستم افغانم! :: ۱۳۸۱/٥/٢۱[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]