امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٦/۳/۱۳
مهمانان وبرنامه های جشنواره فلم کابل!
مهمانان دومین جشنواره بین المللی فلم کابل ازسه کشور ایران، تاجیکستان وپاکستان مشخص شد.
مهمانان:
1- آقای کامران شیردل مستندسازوبنیان گذارجشنواره بین الملی فلمهای مستندکیش  ازکشورایران.
2- خانم مهین ضیا مستندسازوازاعضای جشنواره بین المللی کارا (کراچی فلم فستیوال)
3- اقای علاوالدین عبدالله اوف مستند سازوبرنده چندین جایزه ازاتحادیه سینماگران تاجیکستان.
ونیزدومهمان دیگرازتهیه کنندگان تلویزیون آرته کشورهای فرانسه والمان.

همچنان قراراست درطی شش روزبرگزاری جشنواره بین المللی فلم کابل برای آشنایی هرچه بیشترسینماگران افغان باسینمای کشورهای همسایه وجهان روزهای برای برسی سینمای کشورهای المان، فرنسه، ایران، پاکستان وتاجیکستان دایرشود، تمام علاقمندان می تواننددراین مراسمهاشرکت کنند.

اتفاقهای جشنواره بین المللی فلم کابل.
1- نمایش فلم ضدجنگ وجنجال برانگیز گذرگاه ساخته اقای عبدالحسین دانش.
2- نمایش اولین انمیشن ساخته شده توسط آقای محسن حسینی.
3- نمایش فلم مستند زندان زنان ساخته آقای کامران شیردل .

ملک شفيعي

۱۳۸٦/۳/۱٠
شانزده فلم به بخش مسابقه راه یافتند.
ازمیان حدودشصت فلم مستندوکوتاه رسیده به دفترجشنواره  16 فلم به انتخاب هیات بازبینی وانتخاب جشنواره متشکل ازآقایان: انجنیرلطیف احمدای، احدژوند، جوانشیرحیدری، ابراهیم هوتک ، عبدالقیوم کریم، ملک شفیعی وخانم رویاسادات برای بخش مسابقه جشنواره معرفی شدند.
هیات بازبینی درطی یکهفته تعداد59 فلم رسیده به دفترجشنواره راتماشاکرده وبعدازتحلیل ورای گیری به نتیجه فوق دست یافتند.
همچنین به زودی تعدادفلمهای که ازکشورهای همسایه درجشنواره به نمایش درخواهندآمدانتخاب خواهدگردید.
لازم به ذکراست که ازمجوع فلمهای باه یافته افغانی به بخش مسابقه هفت مستند، هشت داستانی ویک انیمیشن است.
حضوریک فلم انیمیشن ساخته شده توسط فلمسازان افغان ازاتفاقهای خوبی این جشنواره بحساب می ایدبادرنظرداشت اینکه گروه هیات بازبینی خوشحالی شانراازرشدقابل توجه درکیفیت فلمهای افغانی دراین جشنواره ابرازداشتند.

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]