امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٥/٧/۳٠
نمايش فيلم درسنگاپور!

درتاريخ 6 نوامبرسال جاري طي يك نمايش اختصاصي درمركزفيلمهاي اجتماعي كشورسنگاپورسه فيلم من بنمايش درخواهدآمد.

درضمن نمايش فيلمهادونفراستاددانشگاه سنگاپورراجع به وضعيت افغانستان بعدازسقوط طالبان بحث خواهندداشت.

فيلمهاي كه بنمايش درخواهندآمد فيلم:

1-     انتهاي زمين (راجع به وضعيت پناهندگان افغان دراروپا،ايران وداخل افغانستان)

2-     خشكسالي درهزارجات (راجع به وضعيت خشكسالي مفرط چندسال اخيردرمناطق مركزي افغانستان)

3-     سرزمين پامير (راجع به وضعيت زندگي مردمان كوهستانات پاميرولايت بدخشان)

سازمان دهنده اين مراسم مركزفيلمهاي اجتماعي سنگاپوراست كه ازمن خواسته اندتابراي بينندگان سيگاپوري فيلمهايم پيامي داشته باشم پيام زيربهمين خاطرنوشته شده است.

حضورهمه بينندگان سنگاپوري سلام واحترامات تقديم مي دارم.

سنگاپوركشوري بانام درجنوب شرق آسيااست، خوشحالم كه شماتصميم گرفته ايدراجع به وضعيت فعلي افغانستان اطلاع كسب كرده وپيرامون وضعيت جاري بحث نماييد.

هميشه خواسته ام بعنوان يك فيلمسازافغان بگويم كه حساب جنگ، تروريسم ومافياي موادمخدرازمردم افغانستان جداست، مردم افغانستان سخت علاقمندزندگي اندوازآنجمله خودم اماشرايط وموقيعتهاي جهاني مارانمي گذاردآنگونه كه بايدزندگي نماييم.

امروزه هرروزماشاهدانفجاردركابل هستيم همين چندروزپيش انفجاري كه رخ دادودرطي آن بيش از15نفركشته شدفقط دوخيابان آنطرفترازخانه ماصورت گرفت جايي كه من بادختردوساله ام هرروزازآنجاعبورمي كنيم وبنابراين احتمال فراوان داردكه روزي مانيزدرجريان اين حملات ازبين برويم حملاتي كه خودمانمي دانيم چطوروازكجاسازماندهي مي شود.

قريب به يقين من تنهاكسي هستم كه بصورت مستقل وبدون حمايت حكومت وياكدام مرجع ديگردرافغانستان فيلم مستندمي سازم خوشحالي من اينست كه هرچندفيلمهاي من درشرايط سخت ودشواروباكيفيت پايين ساخته مي شودولي هستندمردماني كه آنهارامي بينندوازطريق آنهاتصويرواضحتري ازافغانستان بدست مي آورند، افسوس مي خورم كه درمستندهايم تاهنوزنتوانسته ام آنطوركه بايدبه زندگي خصوصي افغانهانزديگ شوم واميدوارم درفيلمهاي بعدي اين اتفاق بيفتد.

بهرحال آرزومي كردم كه درجمع شمامي بودم وهمراه شمافيلمهاراتماشامي كردم امااكنون بسيارمايلم ديدگاههاي شمارادرباره فيلمهابدانم وقضاوت شماراهكارومشوق من خواهدبود.

دراين جامي خواهم ازدوست بسيارگرانقدرم آقاي Wong Lung Hsiang ازموسسه Singapore Film Society تشكركنم كه زمينه نمايش اين فيلمهارافراهم كرده است قطعااقدام ايشان قابل قدروستايش فراوان است.

بااميدروزگارخوب وزندگي توام باآرامش وامنيت براي شما

ملك شفيعي

كابل افغانستان

اینهم عکس العمل پیام پیش ازقرایت آن درجلسه نمایش فیلم:

Dear Malek,

Thanks so much for giving us an opportunity to screen your films, and thanks for sharing so much about your life there. While we are really excited about the screening, we are sure that the messages will be really something poignant and meaningful to the audience. We will certainly let you know how the viewers feel.
take care amidst the harsh conditions.

Best regards,
Kristin Saw

 

ملک شفيعي

۱۳۸٥/٧/٢٦
جايزه منبرطلايي

فلم افغانستاني " سرزمين پامير" جايزه  منبرطلايي دومين دور جشنواره بين المللي شهركازان جمهوري تاتارستان روسيه رابرد.

اين جشنواره كه از10 تا16 سپتامبردرشهركازان دايرشده بوددرآن فلمهايي از24 كشورجهان دربخشهاي مسابقه وخارج ازمسابقه نمايش داده شد.

جشنواره سه بخش مسابقه داشت كه شامل مسابقه فلمهاي داستاني، مسابقه فلمهاي انيميشن ومسابقه فلمهاي مستند مي شد ودوفلم ازكشورافغانستان به كارگرداني آقاي ملك شفيعي كه دربخش مسابقه فلمهاي مستندراه يافته بودبه نمايش درآمدوفلم سرزمين پاميربرنده بهترين فلم مستندشد ديگربرندگان اين بخش فلمهايي ازكشورروسيه وتلويزيون الجزيره قطربود.

لازم به ذكراست كه اين جشنواره هرچنددومين دورآن امسال برگزارشدولي ازكيفيت بسياربالايي برخورداربودويك هيات ‍‍ژوري ازكشورهاي انگلستان،ايتاليا،روسيه،ايران، مصروآذربايجان فلمهاراداوري مر كردندوبگفته مسولين جشنواره آنهادرصدداندتاكيفيت اين جشنواره رادرحدجشنوارهاي معتبري مثل كن وبرلين برسانند.

گفتني است درمراسم پاياني اين جشنواره سفراي بعضي ازكشورهاي عربي، نخست وزيرووزيرفرهنگ جمهوري تاتارستان ورييس شوراي مفتيهاي روسيه نيزاشتراك ورزيده بود.

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]