امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/٥/۱٥
بازسازی کمی بپيش!
چندی به ولايت رفتم . راه ولايت ماازمسيرکابل غزنی می رود اين مسيرتامحدوده شهرک مقرچغل ريزی شده است وموترهاباسرعت بين هفتادتانودکيلومترراه می روند ولي آنقدرخاک به هوامی فرستند که توگويادرون مه راه می روی وزيرخاک گم می شوی درحدودپنج تاده کيلومترراه مازادبرپخته کاری دوران طالبان پخته شده است واين روندادامه دارد. چندموترنو نيزديده می شود . مي توان حدس زد که اينهمه کارتنهابخاطرنزديک شدن به انتخابات است وهمين انتخابات واداشته است که رهبران مناطق مرکزی که قبلاحاضرنبودنددوريک سفره نان بخورندسفرمشترکی به اين مناطق داشته باشند.
شنيده ام اخلاق نمايندگان لوی جرگه قبلی نيزبهترشده است به اين اميد که دردوربعدی نيزانتخاب شوند.
امامردم همچنان فقيراند وبرای کاردوباره روانه کشورهای همسايه می شوند.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]