امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/٢/٢٠
تب وتاب بلاگ نويسی کم می شود.
دارم به بلاک نويسی بی علاقه می شوم دليلش راهم نميدانمُ شايد کمی شرمنده ام که نمی توانم هرچندروزمطلب نوی تقديمتان کنم. اميدوارم اين ازتاثيرفضای افغانستان برمن نباشدُ مدتی به بيرون ازافغانستان خواهم رفت اميدوارم تجديد قواکنم ووقتی برمی گردم چيزهای بيشتری برای تان داشته باشم. ممکن است دراين فاصله هم چيزهای وهرازگاهی برايتان داشته باشم ُ بهرحال وضعيت اين بلاک مثل وضعيت افغانستان است ُ خرده مگيريد. راستی دوستی پيام گذاشته اند که من برای ديگران بيشترپيام می نويسم تابلاک خودم رافعال نگه دارم لازم بيادآوری است که من چنين کاری رانکرده ام يعنی به ندرت برای کسی پيام ميمانم.
حال اگرديگران چنين کاری راازسوی من بکنند خبرندارم!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]