امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/۱٠/٢۱
افغانستان صاحب اتحاديه سينمايی می شود.

افغانستان صاحب اتحاديه سينمايی می شود.
اين اتحاديه درطی سفرامساله خانواده مخملباف به افغانستان ازسوی ايشان پيشنهادشده است وآقای برمک وانجنيرلطيف (رييس افغانفلم) باآن موافقت نموده است.
دفترفعلی اين اتحاديه درافغانفلم موقعيت دارد . وقراراست سالانه مديروهيت اعضای آن برگزيده شود.
درضمن گفته شده است ممکن است درآينده دولت افغانستان تصميم بگيرد کس ديگری رابه رياست افغانفلم برگزيند وبهمين سبب درطی يک اقدام پيش گيرانه اين اتحاديه غيردولتی ابرازوجودمی کند.

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]