امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٩/٢٥
چه قدرقشنگ است فقرمردم .
کابل بوی دودميدهد. بوی ماشين وبوی جاده های گل آلود کودکانشان چقدقشنگ دستانشان راپيشت بلندمی کنند وازتو پول می خواهند .همه می توانند زندگی کنند حتی باگدايی! واين قشنگ است.کارمندان اداری تازه باورمی کنند که ديگرکامندند ونه آدمهای الاف واين قشنگ است .
تومی توانی به شمال افغانستان بروی وجاده هاراببينی که دارددرست می شود هرچند کند ولی می شود واين قشنگ است .
کابل قشنگ است وکودکان اين زيبايی را افزون ساخته است .
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٩/٤
مراارخاطرتان بشوييد!
به همه دوستان وبلاگ نويسهای قند.
چنانچه تاظرف دوتاسه هفته نتوانستم دراين بلاگ رابگشايم .اميدآنرادارم که مرابراي هميشه ازخاطرتان بشوييد.فقط وعده ی راکه داده بودم برگردنم سنگينی می کند.
عبدالملک شفيعی .
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]