امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/۳۱
صدايی ازآنسوی مرز!
صدايی ازآنسوی مرز!
................صدايی ازآنسوی مرز!
.............................صدايی ازآنسوی مرز!
........................................صدايی ازآنسوی مرز!
آيااينجاافغانستان است ؟
..............آياافغانستان می تواند پيراهن پاره اش رافراموش کند؟
..............................................اياافغانستان می تواند ديگربی فغان باشد؟
.................................................چقدمی توان به بهبودی زخم کهنه اميدبست؟
کودکان افغان می توانند معنی بمبهای هسته ی همسايگان خودرابفهمند؟
اين بمبهااگرهم استفاده نشودمگرزنگ آنهارانخواهددريد؟
صدايی ازآنسوی مرز!
..........اينجاافغانستان است .
اکنون می توانی باپدرت بامادرت باخواهروبرادرت درهرجای افغانستان باموبايل گب بزنی ولی می توانی به آنان بگويی که زمين خشک يعنی چه ؟ بمب هسته ی يعنی چه؟ مورچه های گونی بپشت يعنی چه ؟
آيا ممکن است که ديگرانسان افغان فدای ايده لوژی وتفنگ ونفت وگازنشود؟
صدايی ازآنسوی مرز!
........صدايی ازافغانستان .
..................ما فعلاخوبيم وملالی نداريم!
مافعلا...!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٢٧
نامه سرگشاده به محسن مخملباف!
به: محسن مخملباف .
آقای مخملباف!
همين ديروزبودکه به کابل تلفن زدم وبادوستانم در (...)صحبت کردم روزبعدش دوست ديگری ازايران به من تلفن کردند . آنان گفتند که مخملباف آمده بودوبرای ماتعدادزيادی کتابهای سينمايی ويک پروژکتوراهداکرد.ازلحن دوستانم درکابل بوی اميدواری وشوق و انگيزه قوی رااحساس کرم.
يک دفعه بيادم آمدکه شايددرست نبوده است من برعليه شمادروبم مطلب می نوشتم شايدبهتربوددرتقديرازشمانوشته بودم که دوسال پيش به خاتمی نامه نوشتيدودرزمانی که هزاران هزارافغان باوجودادامه جنگ وقحطی درکشورشان بی کاردراطاقهايشان لميده بودند صدای آنان راانعکاس داديد ويادرجشنواره لوکارنوآنجمله قشنگ رابيان داشيتدکه می توانست هرشنونده ی رامتاثرسازد (کاش اين جايزه نان بودتابه گرسنه گان افغان ميدادم ...) وياازکتاب (بودادرافغانستان ازشرم فروريخت ) تقديروتشکرمی کردم وبه اينترتيب به شمانيروميدادم که افغانهاقدرشناس است وبهای هرچيزرامی فهمند.
امانمی دانم چرازبانم درتشکرازهمه کسانی که به ملت افغان کمک می کنندلکنت پيدامی کنداين حسی است که نتوانستم آنرادرک کنم باورمندم وايمان دارم که انسان قدرناشناس نيزنمی باشم اماچرانمی توانم ازاينهمه هواپيماهايی که برسرگرسنگان افغان نان وخرماوکنسرت نازل می فرمايندتشکرکنم؟ اين راهم ميدانم که اگراين کمکهانبودشايدشمامی توانستيددراين زمان بجای آمارهرهفت دقيقه يک قربانی هريک دقيقه هفت قربانی رادرآمارهايتان می آورديدوبه اينترتيب ترحم بيشتری رابرمی انگيختيد!
چرانمی توانم تشکرکنم ؟
........................قسمت دوم......................................

آقای مخملباف بياييدهمانطورکه به (...)کمک کرديد وبرای يک دخترعينک خريديد وچندمدرسه برای کودکان افغان بازکرديد بمن نيزکمک کنيدوبگوييد که مراچه شده است که نمی توانم بمانندرييس جمهورمان (آقای کرزی که به راحتی ممنون همه است!)ازکمک کنندگان به چامعه افغان وازآنجمله شما تشکرکنم ؟ آيااين کمک رابه من می کنيد؟!
آقای مخملباف منهم يک فيلمسازم وفکرمی کنم بايدمی توانستم آنحرفهای قشنگی راکه شماازطرف زنده بگوران افغان فريادزديد من ويايکی ديگری ازهموطنانم فريادمي زد ياآن فيلمی راکه درانعکاس شرايط زيست درقيدحاکميت طالبان ساختيد می بايست يک افغان فيلم می ساخت وبه دنيانشان می دادکه طالبان چگونه استخوان مرده هايشان رانيزبه مثابه بت دارزنده اند.آيامن که خانواده ام همان فلک زداگان درحال مرک جاده های هرات هستندوبرادروخواهرانم همان کودکان کاسه بدست مقابل دفاترسازمان ملل نمی توانستيم فريادبزنيم که درچه شريطی زندگی می کنيم!مشکل اين است که اگرطالبان برسرزنان مان برقع بستندومردان مان راکافرشمردند ديگران نيززبانمان رابريدند!ودنيانيزازماقصه خواستند!
چرانتوانستيم ؟ راستی چراافغانهاتوانست قريب دومليون کشته ومرده خويش راببيندوآوارگی تحقير وگم شدن بيش ارهفت ميليون هموطنان خويش راتماشانمايندوبردگی دختران وجوانان شان رابنگردند امانتواننددادبزنند؟ چرا ؟

.......................................................قسمت سوم .......................................

آقای مخملباف !
مضمون يکی ازفيلمهای من که درتحت حمايت (...) توليدشد زندگی يک دخترنه ساله مهاجرافغان درکشورشماست که درشبانه روزشش ساعت کارمی کندوقالب سه تايی خشت ، سنگينترازوزن واندامش رابامهارت دررديف هزاران هزارخشت می کوبد، ميدانيداين کودک نمی تواندمدرسه برود، زيرامهاجراست امامی تواندکارکندوبجای قالب سه تايی خشت چهاروپنج تايی آن رابردارد و خشت های دست اين کودک نيزفروخته شود ودراين پروسه تشويق نيزمی گردد.
جای داردازديده های ديگرم نيزيادکنم . به ميدان شوش حتمارفته ايددراين ميدان صدهاکودک افغان راديدم که مثل پرنده های شکاری اطراف مغازه هاپرسه می زدندتااگرکدام تکه کارتنی ، ضايعاتی بيرون افتادآنراجمع کرده بفروشندوخانواده هايشان رانان بدهند اين کودکان نيزمدرسه رفته نمی توانند درنقاط ديگرشهرشما چيزهايی راديدم که فيلم سفرقندهارشماتنهامی تواندسکانسی ازآن باشد و من متعجبم چطور سفرقندهار و باران ( مجیدی )ساخته می شودولی اين واقعيتهاکتمان می گردد.
آقای مخملباف ميدانيد وقتی شماآن نامه رابه خاتمی نوشتيدکه مثل بمب درجامعه مطبوعاتی ايران صداکرد وجواب خاتمی به نامه تان شماردرمرکزتوجه جامعه قرارداد چنددانشجوی افغان حداقل سه سالی می شدکه تلاش می کردندبرای اجرای يک حرکت نمادين وانسانی دوچرخه سواری اين درو آن دررامی زدند تا ازپيچ وخمی که صدای انسان افغان رابرای دودهه خفه کرده بود راهی بيابند. امااين راه بازنمی شدچون می خواست حرفی رابزندکه لازم نبودبعدامخملبافهايی آنهارابزنند! ونيزتعدادزيادی ازافغانهاجربوزه اين راداشتندکه درمقابل دفترسازمان ملل نمايش آرامی برای خواست انسانی خويش داشته باشند اما همان نيروها تمامی اين افغانهاراگرفتندومستقيم دپورت کردند وبه دست طالبان سپردند (به دست کسانی که ازدست آنان گريخته بودند) وطالبان هم آنان راوابسته به عوامل نفوذی ايران دانسته تمامش رادارزدند. ودرعين حال حرکت انسانی ونمادين دوچرخه سواری نه تنهامجوزنگرفت که اعضای آن نيزممنوع الخروج شد! ( من مانده ام که چگونه بين طالبانی که جان مارامی گرفت ونيروهايی که زبانمارامی بست چه نسبتی برقرارسازم؟ ) ماتلاش کرديم حرف بزنيم اما اين کمک کنندگان امروزی به افغانها چيزی جزخشت مالی وجنگ دردوجبه شرق وغرب راازآنان نمی خواستند!

..............................................قسمت چهارم ..................................................

آقای مخملباف !
ميدانم که جنبش آموزش کودکان افغان ( آنهم بعدازبيست وسه سال حضورافغانهادرايران ونيزبعدازحادثه ۱۱سپتامبر ) راه انداخته ی ( اميدوارم اين ، به مشوره مشاورتان آقای ... نباشدکه يک وقتی مسول تام الاختيارفرهنگی ستادپشتانی افغانستان وزارت خارجه ايران بودند ) ومی خواهی خلای آموزش وپرورش درافغانستان راپرکنی اما من نميدانم ازشماتشکرکنم وياازدولت آمريکاکه هرچندشيطان بزرک است و هرچندتاهنوزقريب ده برابرکشتاربرجهای نيويورک ازمردم عادی افغانستان قربانی گرفته است اما شماراوصدهاموسسه ومرکزوحتی دولت ايران راوادارکردکه ۵۶۰ ميليون دولاربه افغانستان کمک کند . نميدانم ازکه تشکرکنم ؟ وآياراه اندازی اين جنبش بعدازاينکه افغانهايک نسل بی سوادازمزرعه ايران برداشت کرده اند جای خجالتی ندارد ومی تواندمفيدواقع شود؟
آقای مخملباف ازشماتشکرمی کنم که برای چنددرمانده افغان کمک کرديد. جنگ ديگری نيزدرراه است شايدشمابتوانيدبرای کودکان عراقی نيزچنين جنبشی راراه بيندازيد!
آقای مخملباف بسياربسيارمتشکرم مردم افغانستان بمانندفيلمهای سفرقندهاروبايسکل ران بازهم نيازمندند.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٢٧
اينهم ازبازی سياسی روز!
سال پاردرست درهمين ايام می رفت که افغانستان موضوع مهم روزشود وامسال عراق چنين است .
ازصدام بگذريم که حرفی برای گفتن نداردهمانطورکه حريفش کلمه هاراحرام می کنداگردراين روزهاجان وتن بی ارزش شده است کلمه که ارزش دارد بياوبی جهت برای اين دوسردامدارعصر گوياخرد!!! کلمه هارا مصرف نکنيم.
بسياری افغانها البته ( سياستمدارن منظورم است ) امروزهاناراحتی خويش راازحمله به عراق اينگونه ابرازمی دارندکه بااين حمله توجه جامعه جهانی ازافغانستان سلب می شودواينکشوردوباره درچاه تاريک بی توجهی غرق خواهدشد ودرنتيجه بازماندگان وقهرمانان جنگ دوباره براي خريد دين ودنيا انسان افغان راقربانی خواهندکرد. اين درست ولی کاش کسی به دنبال دليل ديگری نيزاباشد وان نيست شدن جان ميليونهاانسان عراقی است که نه ازصدام خوشش شان می آيدونه به تغييرات کابوس مانندآينده می تواننداميدببندند.
راستی جايگاه جان وتن وروح آدمی امروزه درتغييروتحولات جهانی درکدام جايگاه قرارمی
گيرد؟
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٢٥
درزندگی هميشه زخمی است که مثل خوره انسان را...
حرف ازصادق هدايت است وفلسفه اوکه سرانجامش ختم زندگی بدست خودش شد!
درجمع چندشاعرهستم . شعرای که دردنيای غريب غربت دورهم چمع شده اند وروی همان مسله هميشگی بی عدالتيهای دنيای امروز ناشی از دنيای سرمايه داری وجهان فقر جروبحث می کنند.
من نميدانم اين بحث چه موقع ختم خواهدشدوماچه وقت ازدنيای شعروخيال ولفظ به دنيای واقعی پای ميگذاريم ! بجای تحليل عمل می کنيم . بجای ...
نتوانستم دراين چندروزگذشته مطلب نوبنويسم اميدوارم بتوانم ...
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٢٠
سالمرگ مسعود تبريک تسليت؟
ميدانيم که احمدشاه مسعوديکی ازچهره های معروف دروان جنگهای خونين بيست وسه ساله افغانستان است!
بخاطراين جنگها بسياری ايشان راشيردره پنجشيرمينامند بعضی به اوسيمرغ افغانستان می گويندوبعضی درتلاش انداورابعنوان قهرمان ملی افغانستان قلمدادکنند!
نهم سپتامبربراساس نقشه ی نامعلوم درست دوروزقبل ازحادثه ۱۱سپتامبرايشان ترورگرديدند. وتروريستهانيزعرب بودندهمانطورکه تروريستهای دوروزبعدعرب ازآب درامدند.
بعدازسقوط طالبان اقبال به همحزبان وطرفداران ايشان درجبه شمال افغانستان روی آوردبه اين دليل که آنان توانسته بودند آمريکارادرراستای نابودی طالبان ياری کنند! اين اقبال موجب شدکه اتفاقهايی بيفتدکه نه تنهابرای احمدشاه مسعودازميان رفته خوب نيست بلکه برای عدالت درافغانيستان نيزدام زرينی پهن شد!
برای درک درست ازاين انحراف ضروريست مطالب اين سايت راکه بنيانگذارآن شخص مسعوداست مطالعه نماييد.
تفکربه ارث مانده ازاسطوره سازيهای اسلامی وعربی ونان خوردن ازقبال آن موجب شده است که طرفداران مسعودازوی دکانی بسازندودراين وانفسای گرسنگی که حتی حاکمان افغانستان مجبوراندبرای ادامه حيات شان دستگدايی به اينطرف وآنطرف درازنمايند بخش عظيمی ازاموال اين کشوررادراه اسطوره سازی ازکسی که يک جنگجوبوده است ونه بيش ازآن مصرف نمايند.
پيشنهادهای که دکانداران اين عرصه ميدهندازاين قراراست
۱- روزشهادت ايشان بطوررسمی وهرسال ازسوی دولت تعطيل رسمی اعلام گردد.
۲-تدويرمحافل درخورشان يک قهرمان واقعی که درآن بتوانندمردم داغديده افغانستان! بگونه ی شرکت نمايند.
۳-مسعودبزرگ ازسوی کابنه دولت قهرمان ملی شناخته شده ولی تعريف دقيقی ازقهرمان ملی وجودندارد....بايداين تعريف بگونه شودکه کس ديگری غيرازمسعودشايسته اين لقب نگرددوگرنه چه فرقی است بين مسعودوديگرفرماندهان شهيدراه مقاومت.
۴-نصب فوتوی (عکس ) مسعوبزرگ ددرتمام دفتردولتی.
۵- چاب عکس مسعوددربانکنوت (پول )جديد.
۶- ايجادم آبده مخصوص برای ايشان درکابل تاوقتی سران کشورهابه افغانستان می آينداکليل گل به ايشان تقديم دارند. زيرامقبره ايشان درپنجشيرقراردارد ودوراست!
۷-ايجاد يک موزيم مخصوص برای ايشان تااسلحه واموال شخصی ايشان درآن برای هميشه به نمايش گذاشته شود.
۸-تاسيس بنيادخدماتی مسعود ( که ازچندی به اينسوروی اين موضوع بحث وجوددارد.
۹-ازهمه مهمترادامه راه مسعوداست که لازم است يک تشکل سياسی دراين رابطه تشکيل شود.
اين ها وصدهاخواست سياسی ديگرسودايی است که ازدرگذشت مسعودپيروانش درست کرده اندومی کنند نان خوبی است نه؟
ولی يک حقيقت رابايددرنظرگرفت که جامعه افغانستان. يک جامعه چندقبيله ی است که هرچنددرجنگ چندين ساله افغانستان عليه شوروی همه متحدبودندولی بعدازآن هرقهرمانی اگرقهرمان شده باشدفقط دردفاع ازقبيله خويش بوده است بيجانيست که مسعودبه شيردره پنجشيرمعروف شده است اين حقيقتی است که نشان ميدهددامنه فعاليتهای ايشان ازاين دره فراترنرفت برای نوددرصدباقی مانده خاک افغانستان قهرمانهای ديگری وجدداردکه اگرچندبرای هم حزبان مسعودبی ارزش اندولی مردمی که ازآنهاحمايت کرده اندآنان راقهرمان ميدانند!
امابايدمتذکرشوم که تاريخ افغانستان ونسل جديدجامعه افغان تمام اين قهرمانانهارا جزدلالان خون که هرکدان بادولی برسربه کرسی نشاندن آمالهای نژادپرستانه عقده هاو زياده خواهی های خويش معامله شرمگينی داشته اند ( که بهای آن ميليونهاکشته مجروح آواره و وضعيت ننگ آوروگداگرايانه کنونی است ) نمی بینند.
ولی باکی نیست که دکان سازی وقهرمانسازی هاادامه یابد اماشکرکه دیگرانسان افغان به جرم پشتون تاجیک هزاره وازبک کشته نمی شود.
بامن باشید!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/۱٧
بالاخره دنيايک ساله شد!
دنيايک ساله شد!
اگرپيش ازاين عيدنوروزداشتيم وسال نوراهمزمان باشکوفاشدن لاله ها گرامی می داشتيم واگر پيش ازاين کرسمس داشتيم وبا بابانويل نقل ونبات می خورديم. اکنون بايدسال رابااين به انجام برسانيم که شکر دنيای ما ويران نشد!
سال دارديکساله می شودوشکرکه دنياهنوزکج وکوله باچوپانی آدمهايی مثل صدام وبوش وگرگهای کوهی مثل بن لادن وملاعمر به دورخودمی چرخد!
راستی می توانيم تصورکنيم که سال ديگرهمزمان باحادثه يازدهم سپتامبردنيای ماچگونه خواهدبود؟ چه تعدادازماانسانهاخواهدمرد؟ چه تعداد بازخمهای خونين بدنشان دست وپنجه نرم خواهندکرد؟ چه تعدادکرسنه صورت کودکان کرسنه ترخودرابوسه آياتوانندزد؟
اکنون بشربااينهمه بلندپروازيهای خودبايدسال راازاين پس اينگونه گرامی بدارد.
گرامی بادبرانسان که درعصربوش وصدام وشکم گنده های کشورهای منطقه و... بسرمی برند. گرامی باداين سال نو. تبريک بتو ای کودک افغان که اگرچه اکنون توراطالبان نمی کشدولی می توانی فکرکنی که همنسلان عراقی ات راچکسانی خوهندکشت؟
تبريک اين سال نوبربشر!
بربن لادن مولوی عمر بوش وصدام !
بامن نباشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/۱٦
انسانهايی که درقالب نمی گنجند!
انسانهايی که درقالب نمی گنجند!
بنانداشتم درباره افراد گب بزنم چون فضای حاکم برروح وروان ما فضای پرستش است ! ومن ازپرستيدن بسياربدم می ايد! عمده دليل آن بی احترامی به عقل بشری است ! امااميدوارم ازافرادی که تعريف ميکنم بتی ازآنان نسازم.
طالب زاده!
اسم کوچکش نادراست ولی واقعانادراست . دنيای امريکارالمس کرده است . واکنون درکشوری که سعی می کنند همه را اول درقالبی انداخته بعدبرايش ارج بگذارندزندگی می کنداوازآن جهت برايم ارزش داردکه داردتلاش می کندثابت سازدکه سيرتکامل زندگی بسوی غرب ختم نمی شودوهم آنکه استادم بوده است ولی می شنوم که بسياری اورادرقالب می اندازند. اين ظلم به وی است . نادريک ايرانی است.
چینزیا
يک دخترايتاليايی است که برايش يک شعرهم گفته ام !
چینزيارامی توان خريد
دردرياپاشيد
آب رانوشيد!
دخترک ماسک بردهان
نه جنگ
نه دولار
عشق آرامش صلح !
چينزياراهمزمان باحوادث يازده هم سپتامبردرشهرميلان ايتالياديدم که بادوستانش برای کودکان گرسنه افغان کمک جمع می کردولی درهوای تميزميلان ماسکی بردهان داشت که بروی نوشته شده بود نه دولار! نه جنگ ! عشق آرامش وصلح!
چینزیاایتالیایی است
سيما!
فاملش ثمراست وی یک زن دکترافغان می باشدازکودکی می شناختم آنهنگام که باپای پیاده به روستاهای افغانستان می رفت ومردم راتداوی می کرد.
دوسال پیش ایشان رادردفترکارش درکویته پاکستان دیدم . چادربرسرش نبوداماموفق شده بودبرای دختران افغان چهارمدرسه ویک دانشگاه بازکندویک بیمارستان برای مهاجرین افغان داشت که خودش تمام وقت درآن کارمی کرد. ثمر هم اکنون بیست هزاردخترافغان رادرداخل افغانستان تحت پوشش آموزشی دارد چهار بیمارستان دارد این درشرایطی است که بیست سال پیش وقتی خودش مریض شد پولی برای تداوی خودنداشت ایشان اولین وزیرزن کابینه کرزی بودواکنون رییس انجمن حقوق بشرافغانستان است ولی بااینهمه خدمات همان آدهایی که بهشت رارزروشده ازخودمیدانندوی را سلمان رشدی (یعنی اینکه بایدکشته شود ) افغانستان دانست .
ایشان یک افغان است.
این سه شخص مورداحترام من است.
بامن باشید!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٩
بنام نام آوران انديشه نيک. گفتارنيک. کردارنيک!
« راه » آفريده يکی ازخدايان شعروادب فارسی زنده ياد فریدون مشیری است . « راه » راچندسال پيش درپشت جريده ی چاب کرده ( درنشريه افغانهای مقيم ايران ) بوديم . روزی يکی ازنويسندگان که بهشت رارزروشده ازخودميداند ازمن انتقادکردکه:
ـ چراشعر مشیری راچاب کرده ايد؟
گفتم : چه اشکالی دارد ؟
ـ ايشان سکولاربودند!
يکی اينکه افغانی بودم ونمی توانستم بامشت به سرش بکوبم وديگراينکه ازخوشنت بسيارمتنفرم . همچنان ازخشونت آفرينان !
گفتم : ببين برای ما (افغانها ) مهم نيست که ايشان سکولاربودنديا....؟ وماهم يک سازمانی نداريم که جستجوکنيم کدام شاعرونويسنده ايرانی چه فکرميکرده است ؟ براي مااين شعرفارسی همه چيزاست .
بايداين رااضافه کنم که اگريک شعاری ازقبيل اسلام مرزندارد ( که معلوم شدخوب هم دارد !) برای حداکثرچندسال کاربردداشته باشد شعر مشیری و صدای گوگوش براي هميشه جادومی کندومحبت ويکديلی وهمرنگی می آفريند.
انهم « راه »
دوريانزديک
راهش می توانی خواند
هرچه رآغازوپايانی نيست!
حتی هرچه رآغازوپايانی نيست!
زندگی راهيست
ازبدنياآمدن تامرگ
شايدهم مرگ راهی است !
راه هارا کوه هاودره هايی هست
اماهيچ نزهتگاه دشتی نيست
هيچ راهرورامجال سيروگشتی نيست
هيچ راه بازگشتی نيست !
بيکران تابيکران امواج خاموش زمان جاريست
زيرپای رهروان خوناب جان جاريست !
آّه
اين که تن فرسودی وهرگزنياسودی !
هيچ آيايکقدم ديگرتوانی راند؟
هيچ آيايک نفس ديگرتوانی ماند؟
نيمه راهی طی شد امانيمه جانی هست
بازبايدرفت تادرتن توانی هست
بازبايدرفت
راه باريک وافق باريک ....
دوريانزديک ...
فريدون مشيری
براين انکه باورکنيدازآن بعدچه اندازه اين شعربيادم مانده اينجاراهم کليک کنيد.
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٦
راه مقابله باگاوشاخدارپارچه سرخ است!

همين ديروزرييس جمهوريمن پيش بينی کردکه ( چنانچه آمريکادرحمله به عراق موفق شودبعدازآن به ترتيب ايران وعربستان ومصرراخواهدزد! ) هرچندبد آدم نمی آيداين سه عامل فتنه درکشورهای منطقه که سالهابخاطررقابت پوچ مصيبتهای امروزی راموجب شدند کمی آدم شوندولی آدم شدنشان توسط يک گاووحشی باچوب دست بوش کمی به غرورآدم برمی خورد! ازهمه گذشته مردم اين کشورهاچه کناهی دارندکه محق اندوبرای رام کردن حکومتهايشان تلاش می کننند!
بيادماجرايی آفتادم. وقتی شوروی تازه به افغانستان هجوم آورده بود وباجت های جنگی شان هرجاراکه دلشان می خواست باخاک همگون می ساختند درمحله ما مردم به راه مقابله جالبی توسل می جستند مثلاازآنجاکه پرچم شوروی سرخ بودوداس وچکش داشت مردم برای اينکه خانه هاشان درامان بماندبرروی بامهايشان لحاف سرخ پهن می کردندتاهم هواپيماهای شوروی کمان بردکه اين خانه دوست است ونه دشمن وهم مجاهدين که قادرنبودندلحاف راببينندفکرکنندکه همه محله جهادی است! وبه اينترتيب ازشرهردودرامان ميماندند!
اين کارراهم اکنون بسياری مردم افغانستان باتراشيدن ريش انجام ميدهندازآنجمله فرماندهانی که درزمان طالبان ريششان تامچ پای شان ميرسيد وامروزسه تيغه می تراشند. گاوبازان نيزهمين کاررامی کنند.پارچه ی بدست ميگيرند و گاوبجای ضربه به نفر به پارچه شاخ می زند. راه مقابله باآمريکانيزبه همين سادگی است بيچاره صدام ازهمه جامانده که فکرمی کندباتوليدبمب های شيميايی می توانددرامان بماند!
ازدوستان ايرانی ام می خواهم اگرخدای ناخواسته کدام روزی خطری پيش آمد اين دستورالعمل ساده راحداقل شش ماه قبل ازآن انجام دهندومطمان باشندکه درامان خواهندماند!
۱- به شرکتهای صادرکننده پسته وميگو و فرش سفارش کنيديک مقداررنگ مرغوب زردفسفری واردايران کنند. درصورت حساس شدن شرايط لازم است همه ايرانيان اعم اززن ومرد چادروعمامه راکنارگذشته موهای شان رارنگ کنند.
۲- به احزاب سياسی دوم خردادی سفارش دهيدکه يک طومار عريض وطويلی رابرای دعوت چندخواننده پاپ ايرانی ازجمله داريوش معين شهره و... ترتيب دهند چنانچه هواپيماهای آمريکاازپايکاههايشان بپروازدرآمدند لازم است تمام مردم به دامنه کوههارفته وبصورت جمعی به رقص وپای کوبی بپردازند .
به شمااطمنان ميدهم اگراين دوفرمول رااجراکنيدهيچ اتفاقی رخ نخواهدداد. قابل ذکراست اين نسخه برای مردم عراق کارآمدندارد.
بامن باشيد!

ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٥
اينهم شداستقلال!

اينهم شداستقلال!
اگربيادداشته باشيم افغانهاهرسال ۲۸اسد (مرداد) راجشن ميگيرند. اين روزدرواقع روزاستقلال افغانستان ازانگلستان می باشد. من فکرميکنم برگزاري جشن چنين روزی يک خاصيت ديگری هم داردوآن رقابتی است که مامجموعه کشورهای منطقه باهم داريم مثلامگراين بدنيست که هندوستان روزاستقلال داشته باشدومانداشته باشيم وازهمه مهمتراين پاکستان ۴۵ساله روزتولدش راجشن بگيردومانگيريم ! ( ايران که هرروزروزاستقلال وتبری جويی ازامريکاوانگليس رادارد. باآن نمی شودرقابت کرد. ) حتی اگراستقلالی نيزموجودنباشد! درکابل مناريابرجی وجوداردبنام مناراستقلال همين سال درپای اين منارجشن باشکوهی براگزارشدوکودکان افغان يک صدابارييس جمهورشان (بايداحتياط کنم کرزی آمريکايی هم است ) عليه انگليس اين نيروی استعمارگرفحش دادند. درحاليکه آنطرفترچندسربازبريتانيايی ( نگوييدانگليسی ) استاده بودندوبخاطرهمنوايی بامردم مستقل افغانستان لبخندمی زدندتادرجشنشان شرکت کرده باشند!
چنين جشنی درکشورهلندنيزبرگزارشد! ( ازسوی افغانهای هلندی افغانی ) يک نفرکه خودش راشيک کرده بود پشت ستيژ رفت وباافتخارچنين روزی راتبريک گفت ومژده دادکه وی بعنوان اولين سفيرافغانستان درهلندانتخاب شده است (افغانستان تاهنوزدرهلندسفارت ندارد ) امابعدازوی بلافاصله کسی ديگری ميکروفن رادردست گرفت وگفت من نمی توانم درچنين روزی ودرشرايطی که افغانستان استانی ازيک کشوراعلام نشده جهانی قلمدادمی شودورييس آن نيز بوش است اظهارمسرت کنم !
دروسطهای مجلس سفير برخواست ورفت تابتنهايی روزاستقلال کشورش راجشن بگيرد.
عجب استقلالی داريم ها؟
بامن باشيد!
اگربامن باشيدضررنمی کنيد!

ملک شفيعي

۱۳۸۱/٦/٥
جواب نامه به همزبان!
بالاخره وب من چندپيام دريافت داشت ويکی ازاين پيامهاخواستاراطلاعات ازافغانستان شده است . درراستهای اجرای خواست اين دوست ازاين پس درقسمت لوگوی وبلاگم اطلاعاتی درباره افغانستان خواهم نوشت .
بسيارخرسندم که بعدازتغييروتحولات اخيرهمانطورکه توجه جهان به کشورافغانستان جلب شددوستان همزبان ايرانی مانيزمشتاق آشنايی بااين کشورهمزبان شان شده اندکشوری که به واقع می توان آنراخواستگاه باستانی زبان وادب وشعرفارسی ناميد!
به دوستان ايرانی وتاجيکستانی خودسفارش ميکنم اگرنمی تواننددرفصلهايی که به مسافرت تمايل پيدامی کنندبه کشورهای دوردست بروندبه افغانستان سری بزنندحتی اگريک هفته هم شده است . اکنون ازتهران ومشهدودوشنبه به کابل وهرات پروازاست ببينيدچه کفی داردوقتی به کشوری می رويدکه بدون کدام مشکلی زبان مردمش را کامل می فهميد. اين مسافرت علاوه براينکه به شمايکسری اطلاعات ميدهدقطعاموجب نشاط شمانيزخواهدشد.
درحال حاضرمعدودکشورهای رامی توان سراغ گرفت که به زبان واحدتکلم کنندمامردمان افغان وتاجيک وايرانی بايدقدراين نعمت رابدانيم وباتوجه به احترام متقابل ودرجهت شکوفايی اين ميراث مشترک تلاش ورزيم.
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]