امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/۱
ازهمه گفتم ازبهشت فروشان خودمان نگفتم !
ازهمه گفتم ازبهشت فروشان خودمان نگفتم !
يکی هم درجامعه پيدانمی شودکه جهنم رابخرد و درآنراقفل کندوکسی رانماند تاانسانهايی مظلومی که بار هزاران نابسامانيهای حاصل ازفشارجهان سرمايه داری راتحمل مي کنند حداقل ازفشارخريدن بهشت رهاشوند!
همه ميدانيم که رهبران گروهايی که درطول بيست وسه سال جنگ به زعم خودشان ميليونهانفررابه درجه اعلای شهادت رسانده اند! هم اکنون درخدمت اهداف امريکادرحال تشکيل حاکميت فيودالی دراين افغانستان می باشند. وبسياری آنان بيست وسه سال جنگ شانرا وسيله قرارميدهندتازمين مردم راغضب کنند. آنان به اين بهانه که مقاومت کرده اند! هم اکنون خواستار و درحال تصرف خوب ترين مناطق مسکونی شهرهای افغانستان هستند. وازسويی فکرمی کنندبخاطراين مقاومت شان بهشت راپيشاپيش رزرو کرده اند. همين رهبران احزاب اسلامی افغان هم اکنون درحال تقسيم قدرت دربين فاملين شان می باشند. بعنوان مثال چهاربرادراحمدشاه مسعودهم اکنون کارمندوسفرای افغانستان درخارج می باشند. پسرآيت ا... شيخ محسنی سفيراست . پسراميراسماعيل خان وزيراست . برادردوستم سفيراست . بازارتجارت هم درانحصاروابسته گان به قدرت قرارگرفته است وتازه ترين خبرهم اينکه بسياری اين حاکمان هم اکنون ماهانه بين ۱۵تا۳۰هزاردولارحقوق دارند درحاليکه حقوق يک کارمندبلندمرتبه ولی بدون قدرت به ماه پنجاه دولارنمی رسد. ازمردم عادی بگذريم .انگارآنان پاداشی جزدست بوسيی همين رهبران راندارند به اين اميدکه دعای اين آقايان آنانرابه بهشت ببرد.
يادتان باشداگرروزی روزگاری درافغانستان دوباره انقلابی شدعليه همين دغلبازانی خواهدبودکه بنام شيخ ومولوی هم دنيارامال خودساخته اندوهم آخرت راملک ارثی خودميدانند.
درآينده دورييهای آنان رابيشترافشاخواهم کرد.
بامن باشيد!
خداباماست!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/۳۱
حيواناتی برانسانهايی!
شايداين گفته مظفرالدين شاه (؟) راشنيده باشيدکه وقتی ازسفراروپايی اش برگشت درباره اروپاچنين اظهارنظرکرد (اروپاييهاحيوانات باادبی هستندوما (ايرانيان) انسانهايی بی ادبی می باشيم ) امروزيک ايرانی فرهيخته جمله ديگری براين کلام نغزافزود (البته اين حيوانات يادگرفته اندکه چگونه انسانهاراسوارشوند!) والبته اين دوجمله به ظاهربدواقعيت دارد. باورنمي کنيداينجابياييد!
مثلاببينداکثراختراعات وابتکارات اکنون توسط آدمهايی هدايت می شودکه ازکشورهای بی ادبشان (بی قانون ) می آيندوبرای يک مزدبيشتروکمی آزادی سردمدارآگاه برای حيوانات بی ادب می شوند (بناميدمورچه)مگرفرمانده نظامی اسراييل يک ايرانی نيست که وقتی ماهواره جاسوسی اسراييل به فضامی روداوعکسی ازخانه اش که درمحله پامنارتهران است تهيه کرده به شارون هديه ميدهدتاهوش وذکاوتش رابرای اين حيوان نشان دهدوبه اوبگويد که بداست خانه من دربين چندميليون خانه تهرانی زندانی باشد!
مثل زلمی خليل زادمايا.................بايدبه اين حيوانات حق بدهيم که سوارماشوند!
آی انسانهايی بی ادب به هوش بياييد!
بامن باشيد!

ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢٩
زلمی خليل زاد ازدست يک سرهنگ سلی خورده بود!
زلمی خليل زاد را حتما می شناسيد. وی هم شناسنامه افغانی داردوهم امريکايی! به مانندرييس جمهورافغانستان. ايشان متولدشهرمزارشريف افغانستان می باشد! می گويند وقتی فضای افغانستان بدليل کودتاهای دوران محمدداود وبعدازآن ناآرام شدخانواده خليل زادبه ايران مهاجرشدند وتصميم داشتندبرای هميشه دراين کشورساکن شوند. پدرخليل زاد عاشق فرهنگ وادبيات ايران بود اما وقتی آنان درسرمرز (دوغارون) رسيدند واعلام پناهندگی نمودند مرزداران ايرانی فکرکردندممکن است آنان جاسوس کا. ج . ب شوروی باشند چون وضع شان بابقيه افغانهافرق داشتند!
مامورين ايرانی برای اينکه عملا نشان دهندکه چقدربه شعار (نه شرقی ونه غربی ) و فادارند خانواده خليل زادرامستقيم به اردوگاهی بردند(اردوگاه سنگسفید) اين خانواده شش ماه دراين اردوگاه ماندند درحاليکه درشبانه روزيک وعده سيب زمينی استحقاق داشتندودرهمينجاوقتی استکانی ازدست خليل زادکوچک برزمين افتادوشکست سرهنگی به صورت او سلی محکمی زد که خليل زادهيچگاه نتوانست آنرافراموش کند زلمی برای اينکه انتقام اين ظلمی راکه براوشده بودبگيرد ابتدابه کلاس تنکواندو رفت تادربرابرظلمهای اینچنانی که احساس ميکرددرآينده بيشتررخ خواهدداد مقاومترباشدوعکس العمل درست ازخودنشان دهد اماپدرخليل زادخوانواده اش رابسيارزودازايران به لبنان وبعدبه امريکامنتقل کرد!
خليل زاداکنون مردبزرگی شده است عضوامنيت ملی امريکاست مشاوررييس جمهوردرامورافغانستان وخاورميانه (ازجمله ایران) است . خليل زادچندی پيش وقتی خاطراتش رابرای چندنفرازآشنايان درکابل صحبت ميکرد اين ماجراراصحبت کردوچشمانش پراشک شده بودوگفت هيچگاه نمی تواند آن سلی راکه بيکناه دريافت داشته بود فراموش کند!
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢۸
...وماسکوت می کنيم!
...وماسکوت مي کنيم.
بنام (آزاد) سازی افغانستان ازشررژيم طالبان والقاعده تمام زيرساخت باقيمانده ازجنگ ۲۳ساله را بمباران وويران می کنند و ماسکوت می کنيم.
بنام اينکه جنگ صرف عليه طالبان والقاعده است تابحال بيشترازبيست هزارملکی (نفرعادی) وچندهزاراسيردست بسته را(حدودده باربیشترازقربانیان نیویورک)می کشند و ماسکوت می کنيم .
بنام اينکه القاعده به سلاح های کشتارجمعی دست يازيده است ازسلاح های نيمه اتمی ودارای اشعه راديواکتيف درولايت بلخ توره بوره پکتيا مناطق غربی کشوروسايرجاها استفاده می کنند که به شهادت(گواهی) متخصصين صلاحيت درين زمينه محيط زيست وسلامت انسانهاوکودکان مادرآينده جدادرخطرقرارگرفته است وماسکوت می کنيم.
بنام ريشه کن کردن تروريسم تمام جنايتکاران جنگی وتروريستهای شاخداررا که هنوزهم به ترورمردم وروشنفکران ادامه می دهند تقويت نموده رسميت بخشيده متحدکرده و قدرت دولتی وسرنوشت کشوررابه آنها می سپارند و ماسکوت می کنيم.
کشوريکه توسط شوروی سابق وعمال امريکا پرماين ترين زمين خداگشته است بازهم ازهواوزمين ماين باران می کنندو ما سکوت می کنيم.
بنام اينکه تروريسم جهانی به غرورامريکايهاصدمه زده است امريکاومتحدين شان دريک کشوريکه خودشان هم آنرابه رسميت شناخته اند تمام اقدامات خودراخودسرانه بدون يک مشوره حتی بادولت فعلی که بدست خودشان بوجودآمده اجرامی کنند و ماسکوت می کنيم.
تنظيم های اسلامی راخودوتوسط متحدين منطقوی شان می سازندوبدست آنهاشهرهاراويران می کنند بعدا طالبان رابوجودمی آورندوتنظيم های اسلامی رادرباطله دانی می اندازند بعدا طالبان رامی زنندودوباره لاشه های فرسوده رابيرون می کشندوبنام مجريان دموکراسی آنهارابقدرت می رسانند وماسکوت می کنند.
مردم رادرقعرفقرنگه می دارندوفقط به کمکهايی دست می يازندکه جلوي مرک دستجمعی رابگيرد ولی هرگزنمی کوشندتازيربنای ويران شده اقتصادی رادوباره احياکرده وياحداقل يک پروژه راروبدست بگيرندتاقدرت جذب جنگندگان راازاقتصادجنگی به اقتصادعادی وملکی داشته باشد سرمايه هايی راکه بنام کمک به مردم افغانستان اختصاص يافته براي سروسامان يافتن گروه های غارتگرجنگی به مصرف می رسانندتادرآينده مردم بلاکشيده ونسل فرداباتحمل سودهای کمرشکن آنرادوباره بپردازند و ما سکوت می کنيم.
لويه جرگه دايرمی کنند می کوشندتوسط قوماندانهاوتنظيم هاتاجاييکه ممکن است جلونمايندگان انتخابی رابگيرندوبعدااداره وسرنوشت آنرابه جنايتکاران جنگی می سپارند و ماسکوت می کنيم.
بنام (عدالت بی مرز) می آيندوقريه ها کودکان مجالس غم وشادی مردم راکاوبای منشانه بمباران می کنندووقتی رسوايی آن ازپرده بيرون می افتدحتی يک معذرت هم نمی خواهندوفقط دربرابرهرگشته مظلوم ۲۰۰دلاروبرای هرزخمی (که اگرزنده بماندبایدتاپایان عمرازرنج وبیکاری عذاب بکشد) ۶۰دلارمی پردازند. (عدالت بی مرزامریکایی ) ارزش زندگی افغانهارا۲۰۰دلارتعيين کرده است امااگربينی يک امريکايی اروپايی یا اسرايلی خون شودميليونهاارزش دارد ومااين ننگ راباسکوت خودمی پذيريم .
بنام مبارزه عليه ترورفضای رعب ووحشت وتروربراه می اندازند بخاطرمصالح نظامی خودشروع به ايجادواحدهای نظامی منطقوی می کنندکه عاقبت مرگ آوری براي آينده کشوردارد بجای شايسته سالاری به سهميه هی قومی ورسميت بخشيدن واستمرارتضادهای قومی روی می آورندتاکشورراچندپارچه وغيرمتحدنگهدارندوبلاخره اشغال برهنه کشورراتوسط مطبوعات مزدورونيروهای مزدور (استقلال ) و آزادی کشور معرفی می دارند و و و
وماهمچنان سکوت می کنيم اماتابه کی؟؟؟؟؟
اين سواليست که هروجدان زنده عدالتخواه آزادی پسندووطن دوست بايدبرايش پاسخ بيابد.
انجمن فرهنگی افغانهاRAH
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢٧
بيچاره لنينيست مايويست های افغان ايران!
دلم بحال اين گروه عدالت پيشه يعنی مارکسيستهای لنينيستی مايويستی افغانستان وايران بسيارميسوزد!
اينان ازيکطرف مخالف امپرياليسم هستندوازسويی مخالف حکومتهای ديکتاتوری وبنيادگراهای کشورشان وازسويی نمی توانندخودشان حاکميتی بوجودآورند! اگرهم شانسی دربعض موقع نصيب شان شده آنرابه شکل فضاحت باری ازدست داده اند! اين گروه چپی هم اکنون ازناچاری اکثرابه دامن امپرياليسم پناه آورده اندوبگمان خودشان می توانندازفضای دموکراسی حاکم برغرب استفاده کرده هم برعليه امپرياليسم مبارزه نمايندوهم برعليه حکومتهای دگم منطقه شان! ولی نمی دانندکه برسفره ديگری نشستن وحرف ازمبارزه زدن مثل يک افسانه ميماند! چپيهای ما هم اکنون بدليل اطلاعات دقيق ازکشورهای محل زيست شان بيشترين اطلاعات رابه امپرياليسم ميدهندونام اين رامبارزه مينامند! اين افرادکه مرض مبارزه دارند آب راازيک جوی منحرف کرده به جوی ديگری ميريزند! همانطورکه گفتم خودشان بدون زمين ومزرعه وجوی هستند! تنها به کاسترو اميدبستن به مانند اميدبستن روبا به خايه قوچ است!
بامن باشيد
درآينده بيشترخواهم نوشت!
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢٦
مخملباف می خوادرييس جمهورافغانستان بشه!
ميدانيم که آقای محسن مخملباف فيلمسازمحبوب اماازجامعه ايران رانده شده حداقل سه فيلم درباره افغانستان ساخته است (بايسکل ران )(سفرقندهار)(الفبای افغان) همچنان محسن برای اينکه وزنش رادرجامعه ايران ارزيابی کند دوسال پيش به آقای خاتمی ( که ازروی حجب وحيانمی تواندجواب کسی راردکند) نامه نوشت وازاوخواست که دراخراج افغانهاتجديدنظرکند. خاتمی جواب اوراباتحسين پذيرفت امادرعمل افغانهاهمچنان اخراج شد! محسن ازاينکه يک رييس جمهوربه نامه اش پاسخ داده بودبوجدآمد اماازاينکه بدليل نداشتن دیپلم صلاحيتش درکانديتاتوری مجلس ردشده بودبرسرخشم باقی ماند! اوباساخت فيلم ازلحاظ تکنيک آماتوری سفرقندهار ديدکه توانسته است سياست آمريکارادروحشی قلمدادکردن طالبان تاييدکرده است . اقبالی که اينکاربرايش بوجودآورد. وی مصمم شدکه به نمايندگی ازمردم بدبخت افغانستان که بلدنيستندازفرصتهابنفع خوداستفاده کنند خودش راافغان ترازافغانهاجابزندوبه اين تريب هم ازفرصتهای که برای افغانهادردنياموجوداست استفاده کندوهم به هموطنان خودثابت کندکه چندمرده حلاج است وهم چه ديديدشايدمردم افغانستان همانطورکه به آقای الاخضرابراهيمی (نماينده سازمان ملل درباره افغانستان) پاسپورت افغانی دادندبه وی نيزبدهندوآنوقت مخملباف شايدرييس جمهورافغانستان بشودوبه اينطرتيب تودهنی به کسانی بزندکه کانديداتوری اش رادرمجلس شورای اسلامی ردکرده بودند!
برای زمينه چينی انتخابات درچندسال آينده افغانستان مخملباف يک موسسه بنام ( جنبش آموزش کودکان افغان) نيزراه انداخت تادل اين مردم بيکس رابدست آرود ولی..........
ولی اين رييس جمهورآينده افغانستان ازيادبره است که فيلمهايش جزسراسرتوهين به ملت افغانستان چيزديگری نيست وجنبش آموزش کودکان افغان هم درزمانی که مردم افغانستان بک نسل بی سوادازسفره ايران برداشت کرده اندديگر فايده ی ندارد (آب ريخته رادوباره جمع کردن!)
برای آگاهی ازتبليغات انتخاباتی مخملباف برای دورآينده رياست جمهوری افغانستان اينجاراکليک کنيد!!رييس جمهورآينده افغانستان
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢٥
اينهم ازاينجا!
درهرشهرهلندسازمانی وجوداردبنام اداره امورمهاجرين !
دراين اداره معمولامشاوره های حقوقی وتعقيب کارهای اداری مهاجری بصورت مجانی اجرامی شود. اين اداره رامی توان سازمانی واسط بين دولت وپناهندگان حساب کرد! ولی اگرروزی به آنجابروی باصحنه هايی بدی مواجه می شوی. امروز من شاهدچنين صحنه ی بودم ! يک خانواده شامل يک زن ودخترجوان درمقابل کارکنان اين اداره چنان دادمی کشيدندکه توفکرميکردی تمام بودونبودآنان هم اکنون غرق می شود من نفهميدم که دليل چيست ولی می شدحدس زدکه بعدازبارهاوبارهامراجعه کردن مشکلي ازاينان حل نشده است اصولا اين اداره يک سازمانی است که به کارمندان عموماجوان خوددرس اداری وشناخت انسانهای جهان سومی رامی دهد نوددرصدکارکنان اين اداره هارادختران بين ۱۶تا۲۵ساله تشکيل ميدهندوآنان جزمصاحبه بامراجعين هيچ اختيارديگری ندارندمتن مصاحبه هارابه طبقه ديگری پيش انسانهايی ميبرندکه توممکن است هيچگاه آنان رانبينی !
اينهم ايزاينجا!
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢٤
اين مردايرانی!
اين مردايرانی!
ازآنجاکه دوملت افغان وایران هم زبان اند وبه لطف اين هم زبانی می توانيم بيشترين ارتباط راداشته باشيم گاهی بعضی دوستان ايرانی مقيم هلند بامن درددل ميکنند!
امروزآقارضا را ازاطاقی که هشت سال به اوداده بودندبيرون ريختند! اين هم ازقربانی ديگری درراه سخت گيری غيرانسانی قوانين عليه پناهندگان بعدازحادثه ۱۱سپتامبر! اوافسرده شده است وبعدازهشت سال روحيه بازگشت به وطنش راهم ندارد !
درهلندقطع کمکهای دولتی بمعنی درخيابان ماندن است تونمی توانی کارکنی چون مجوزنداری نمی توانی خانه اجاره کنی چون پول نداری نمی توانی .....
همين سه ماه پيش پنج خانواده سومالياييهاوعراقی وسودانی رابيرون انداختند آنان سه هفته تمام درشهرداری لاهه اعتصاب کردندبسياری مردم عادی باآنان همدردی ميکردندولی آنان همچنان بی خانه هستندوتاهنوزهرروز چهارشنبه مقابل درشهرداری به اعتصاب خويش ادامه ميدهند!
يکی اززنان افغان که برای ديدن آنان وهمدردی باآنهابه شهرداری آمده بود می گفت مانمی دانيم برای کدام منطقه دنياميارزه کنيم که حق کسی ضايع نشود! اگرازافغانستان بخاطر بی عدالتی ها فرارمی کنيم دراينجاباوضع ديگرگونه ی روبه رومی شويم !
گفتنی است شهرداری شهرلاهه چندان دورازدادگاهی نيست که جنگ افروزان بصورت نمايشی درآنجامحاکمه می شوند!
بازهم شمارادعوت ميکنم !
بامن باشيد!
آهای مردم بامن باشيد!

ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢۳
بازگشت به افغانستان ديوانگی است؟
خبرخبرخبرخبر!
من می خواهم به افغانستان برگرم ولی دوستانم می گويندتوديوانه ی ؟
آنهامی گويند وقتی کسی ازکشوری مثل افغانستان به اروپاوامريکامی آيند! انگارصدسال جلورفته است بازگشت به صدسال بعدعين ديوانگی است ولی من هم فکرميکنم ديوانه شده ام زندگی بربستری که ديگران ساخته است مگرافتخارآميزاست؟ غيرازآن توتازمانی آواره ی که دليلی داشته باشی من هرچندازدولت افغانستان راضی نيستم وانتقاداتی برآن دارم ولی فکرکنم می توانم آنجاکاری انجام دهم !
شماچه می گوييد؟
آيامن ديوانه شده ام؟
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢۳
شلغم شوربا اين لباس!
بازهم اومدم!
خوب بالاخره جناب شيخ خاتمی باجناب شلغم شورباکرزی ديدارکردند!
نيمی خواهم توهين کنم درشانم! نيست ولی واقعااين کرزی مابااآن لباسی که به فرهنگ صحرامشروعيت می بخشدآنهم درزمانی که همه مردم افغانستان آماده پذيرش هرنوالگوی نوی بودندبه قبله گراهای افغانستان بيش ازاندازه بهانداد؟ ماميدانيم که اين آقاازلباسی که می پوشدخوشش نمی آيدولی چرمی پوشد؟ آيادليلی جزمعامله باقبيله سالاران افغان رامعنی ميدهد؟ مثله خاتمی وآن لباس نازک نارنجی اش راميگذارم به عهده خودايران بافرهنگ که ميدانندلباسشان چگونه بايدباشد! مادرامورديگران دخالت نمی کنيم !
حدس من درست درآمد! به جای قضیه افغانستان ديديم که مثله رابطه ايران وآمريکاداغترگرديد؟
۵۶۰ ميليون دولارکمک راهم دراين رابطه بايدتحليلکرد
بگذريم ازاين بعدتصميم گرفتم خاطرات روزانه ام رابرای شمابنويسم شايدبرای شماهم جالب باشد!
من درشهرلاهه هستم شهردادگاهی بين المللی جنايات جنگی ! اين دولت هلندهم دراين روزها مهاجرين رابيرون ميريزد! اماگوش بسياری کراست!
بامن باشيد!
امروزچيزی نداشتم
بامن باشيد!
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢٢
برای يک خانواده آواره ايرانی درهلند!
شادباشی آواره
چاره چيست ديگر
زمان چرخش ديگرگونه يافته است
باخنده هم می توان مرد!
بی پاسپورت
بی مسکن وکارت حساب بانکی
مگرنمی شوددرخيابان خفت
چه کسی گفته است که بالباس کهنه نمی توان انسان بود
باخنده هم می توانی شاهدباشی که چگونه بدن دخترت سردوسردومنجمدمی شود
ميليونهانفرتجربه کمی است
بهرحال مادريک دهکده می لوليم
قاضی رييس پليس وزندان برای ما
باخنده مگرنمی شودمرد؟
ببين لبانت چگونه می شگفد
واين تراژدی رامی سازدکه بالبان خنده نيزمی توان درخيابان خفت
شادباشی آواره!undefinedundefined
ملک شفيعي

۱۳۸۱/٥/٢۱
پسر بدی نيستم افغانم!
به راستی امروزناراحت شدم چون کسی نوشته قبلی مرانخوانده است مگراين سايت برای فارسی زبانهانيست ؟ منهم فارسی گب می زنم هرچندبه آن دری می گويند! می خواهم کم کم خودم راروکنم من ازافغانستانم می گوينداين کشودهمسايه ايران است امابسياری ايرانيان فکرمی کننداين کشوردرقاره آفريقاقرارداردظاهرابعدازحادثه ۱۱سپتامبردرصدبالايی ازايرانیان فهميده اندکه افغانستان درهمين پهلوی گوش چپشان واقع شده است ! نمی خواهم ازشاهان نام ببرم معتقدم که شاهان هرچندعادل هم باشندبازهم حداقل هزارنفرراکه کشته اند (نمونه اش راامروزدرافغانستان وايران شمامی توانيدببينيد!) ولی بدنمی بينم که بگويم همشهری سنايی غزنويی هستم ! امامقبره اين مردبزرک راتاهنوزنديده ام يعنی نگذاشته اندکه من وهم نسلانم ازگذشته خويش باخبرشويم ! سعدی شهرخوشکلهای شيرازرابيشترمی شناسم باباطاهرشهربدهمدان رانيزوشهريارشهرملکه های دريايی تبريزرا! مقبره الشعراراديده ايد؟ اصلاميدانيدکه تبريزتنهاشهری است که مقبره الشعراداردآنوقت شماايرانيهامی گوييدترکها...هستند! من بجای ترکهابه آذربايجان مغرورافتخارمی کنم ! امامتاسفانه وقتی به اين شهررفتم شمس مولانای بلخ راپيدانتوانستم!شايددفعه ديگر!
راستی اين چه چيزی است که منت می گذارندومی گويندکه ايران به افغانستان ۵۶۰ميليون کمک می کندسخت ناراحتم به راستی اگرآمريکادراين کشورنمی آمدبازهم ايران اين کمکهارامی کرد؟
بازهم می نويسم . بامن باشيد!
پسربدی نيستم افغانم
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]