امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٢/٢۱
آنچه سينماگرا افغان درپي اش بودند چهره گشود .
شب دوشنبه آنچه سينماگرا افغان درپي اش بودند چهره گشود .
درروزدوشنبه دوبرنامه وبدنبال هم درموسسه افغانفيلم وموسسه آينه برگذارشد هدف ازبرگذری اين برنامه ها نمايش سه فيلم ازچهارفيلم کوتاهی بود که توسط سينماگران جوان افغان ساخته شده بوددرجريان هردوی اين مراسم کراگردان فرانسوی کلود للوچ وکارگردان بوسنيايی دنيس حضورداشتند .
سه فيلم به نمايش درآمده به اين قراربودند :
قربانی - به کارگرداني همايون پاييز - پاييز بيشترسابقه بازيگری درسينمای افغانستان راداشته واين اولين فيلم داستانی اوست .
شبنم - به کارگردانی محمد حيدری - حيدری بيست ودو سال دارد وجوانترين فيلمسازافغان می باشد که بهمين خاطر فيلمی درباره وی ازسوی شبکه تلويزيونی جاپان نيز پخش شده است . دريک نظرگذرامی توان گفت که اين دوفيلم بعنوان اولين فيلم سازنده گانش مشقهای بسيار خوب وبرجسته ی بودند .
کابل ننداری - به کارگردانی ميرويس رکاب - رکاب نيز اين اولين فيلم هنری اش است وقبلا درفيلمهای متعددی بعنوان دستياردرفليمها افغانی حضورداشته است . برخلاف تعبير مشق بايد بگويم کابل ننداري فيلم برجسته ی است وسينما ست ازداستان خوب وپرداخت بسياراستادانه ی برخورداراست .
بانمايش اين سه فيلم واقعا می توان گفت که اميد واری به ايجاد سبک نو درسينمای افغانستان بسيارزياد شده است . اما يک نکته نگران کننده وجود دارد که سرمايه گذار هيچ يک ازاين فيلمها افغان ويا دولت افغانستان نبوده است وبنا براين به لحاظ اقتصادی سينمای نو درافغانستان هنوزشکل نگرفته است .
فيلم گودی پران به کارگردانی رازی محبی که ازاين مجموعه بود بدليل تمام نشدن مراحل کاراديتش به اين برنامه نرسيد وقراراست درطی مراسم ديگری به همين زوديها به نمايش گذاشته شود
لازم به ذکر اين چهارفيلم توسط موسسه دولتی افغانفيلم وموسسه خصوصی کابل فيلم وباسرمايه گذاری خانه فيلم مخملباف ساخته شده است .
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱٢/۱٢
سينمای افغانستان به کدام سوی خواهد رفت ؟
سينمای افغانستان به کدام سوی خواهد رفت ؟
سينمای افغانستان ازهم اکنون نشان می دهد که کم کم دارد ازفيلمهای قديمی فاصله می گيرد بهتراست بنويسم سبک قديم يا به تعبير سينماگران ايران فيلمهای فارسی ولي زايش يک انديشه جديد در سينمای افغانستان نيازمند توجهی است که فعلا هنرمندان وموسسه های سينمايی افغانستا ن فاقد آن است .
درهمين دوماه اخير چند فيلم کوتاه داستانی درافغانستان توليد شد که بعدازديدن آنها می توان اميد وارشد که می شود سينمای نوی درافغانستان داشت . چاب اولين نشريه خاص سينمايی نيز مزيد برعلت است . نشريه ی که ظاهرا بی بنيه است ولی روزگارخوبی درانتظارآن خواهد بود.
بعض موسسات سينمايی که ازشوق وعلاقه مندی جوانان فيلمساز افغان بوجود آمده است کمکم دارند خودرامجهزمی سازند . اميد واريم اين فرايند همچنان تداوم يابد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]