امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱۱/٢٩
رازی محبی دستيارصديق برمک بود!
اين حادثه چگونه اتفاق افتاد ؟
رازی محبی فيلمسازافغان سابقه طولانی کاردرعرصه سينمارادارد ايشان بازيگرفيلمهای : شعری که نان بود ( حسن علی قناعت ) هروله ( مرحوم ابراهيم اصغرزاده ) درساعت پنج عصر ( سميرامخملباف ) دستيار سريالهای آسيای کوچک و روابت هجر ( عبدالملک شفيعی ) دستيار هنروران درفيلم کمان رستم ( صديق برمک ) وسازنده سه فيلم کوتاه ومعاونت موسسه کابل فيلم .
همينکه فيلم کمان رستم تمام می شود دوسه روزبعد وقتی رازی می خواهد ازدفتر مستقر درشهرنوافغانستان به کابل فيلم بيايد چند نظامی ايشان را ابتدا به اين بهانه که ممکن است خارجی باشد سوارماشين می کنند وبعد دردرون ماشين شناسنامه های ايشان رابازرسی می کنند وبعد شروع می کنند به فحش ودشنام دادن که چرا مو هايت دراز است ؟ چراباخارجيان کارمی کنی؟ وهزاره وفيلمسازشدن ! وازاين نوع دشنام ها . بعد ايشان را تا منطقه مکروريان برده لت وکوب می کنند وسرانجام بعد ازگرفتن مقداری وسايل به شمول موبايل موسسه کابل فيلم جسد نيمه جانش رادراطراف جاده می اندازند. سرانجام چند نفر متوجه رازی شده وی رابه ما موريت چهاربرده وماموريت ايشان رابه دفترمی رسانند . باتوجه به تماسهای چند رياست افغانفيلم درمورد اين قضيه تاهنوز سرنخ اين ماجرا روشن نشده است .
رازی اکنون می گويد آنهايی که مرابردند وزدند آدمهای بسيار محترمی بودند اصلا به قيافه شان نمی آمد که اهل اينکارباشند وپيرمردی که دربين آنان بود مانع ازمرگ من شد .
قراربود بعد ازفيلم کمان رستم رازی يکی ازشش اپزود فيلم بعد ی که به کمک خانه فيلم مخملباف درافغانستان توليد می شد رابسازد ولی اکنون ازوضعيت پيش آمده نگران است . بسياری به اوسفارش می کنند که دنباله کاررانگيرد وگرنه ممکن است کارها بيخ پيداکند اما اومصمم است فيلمش رابسازد .هراتفاقی که می خواهدبيفتد بيفتد.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱۱/٢٦
عيد بربی کاران مبارک !
عبارت غيرمعمولی است سرتيترمن ولی باورکنيد که بخاطرعيد يک هفته کامل است که افغانستان بعد ازجنگ ودرحال بازسازی تعطيل است . خوب انترنتها هم تعطيل است ديگر . سه روزبخاطر عيد پنج شنبه که نمی شود کارکرد جمعه که تعطيل خدايی است وروز شنبه هم که روزخروج ارتش شوروی ازافغاستان است.
مطلبی درباره موسسه کابل فيلم وفعالبتهايش نوشته بودم که ازسوی مدير بخش بدون اطلاع من حذف گرديد.
نمی دانم باوجودی که به ذوقم رده شده بازهم بنويسم ؟
امابهرحال افغانستان دراين چندروزشادبود مردم کيک وکلوچه می خوردند . خانه به خانه می شدند ومن درولايت رفتم ودست پدرومادرراگرفتم وبسراغ خوردم اينها همه اش عيدانه افغانستان است . يکی دو ماشين درحال ريگ اندازی درمسير راه کابل قندهار بود گويامی خواستند مهمترين راه افغانستان راباريگ پاشيدن بازسازی کنند.
وقتی برگشتم براي يکی ازدوستانم درکابل فيلم حادثه ی پيش آمده بود . چند نظامی محترم اوراگرفته بودند وبه اين دليل که موهايش درازاست وفيلمسازاست وازفلان قوم است زده بودند موبايلش راگرفته بودند ( اکنون کابل فيل بدون تلفن است ) وبی هوش لب سرک انداخته بودند . درفرصتهای بعدی درباره اين حادثه مفصل خواهم نوشت . خوشبختانه ايشان زنده است .
اين است زندگی درافغانستان وقشنگ است اگراينهانمی بود چه ؟
عيدتان مبارک ونمازوروزه تان اگرمی گيريد قبول !
به همه دوستانی که به من نامه روان کرده اند ولی بدليل مشکلات ارتباطی نمی توانم براي همه شان جواب بفرستم افرين می گويم که اين کاررامي کنند. همه تان رادوست دارم باورکنيد !
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱۱/٧
موسسه کابل فیلم
موسسه کابل فیلم
کابل فیلم بعنوان اولین موسسه غیردولتی بعدازسقوط طالبان وتحت حاکمیت نظام جدید درافغانستان تاسیس ودرتاریخ 18-3-2002 افتتاح گردید . دفترکابل فیلم دریک منطقه خوب کابل موفعیت داشته وتاکنون پذیرای انبوه دختران وپسران کابلی علاقمند به سینمابوده است .

اعضای کابل فیلم :

کابل فیلم هشت نفرهیات موسس دارد وحدود دوازده نفرازجوانان فیلمسازدیگرافغان باآن همکاری دارند . این فیلمسازان جوان عمومادرایران (باغ فردوس)دررشته های مختلف سینمایی تحصیل کرده اند وعلاوه برآن عوما نویسنده . نقاش وخطاط نیزمی باشند.

سابقه کاری :

اعضای کابل فیلم بصورت پراکنده ولی مداوم قریب پنج سال است که مشغول فیلمسازی هستند آثارعمده تولیدی کابل فیلم بقرارزیراست :

1-ساخت مجموعه نه قسمتی روایت هجربرای شبکه یک تلویزیون ایران . پخش شده درسال 2001.

2- ساخت مجوعه سیزده قسمتی آسیای کوچک برای شبکه یک تلویزیون ایران .درنوبت پخش. این مجموعه دررابطه به وضع پناهندگان افغان درایران وپاکستان می باشد.

3- شرکت فیلم کوتاه افغان آباد درچندین فستیوال ازجمله گوتیبرک سویدن . ایدفا آمسترادام هلند تانزانیا و… واشتراک فیلمهای منقبت خوانی – شعری برای غربت – یامولادلم تنگ آمده درفستیوال فجرتهران .بخش منظری ازسینمادرافغانستان.

4- ساخت یک قسمت فیلم مستند درباره گروه دچرخه سواران فانوس به دست.

5- ساخت دوفیلم درباره پناهندگان افغان عازم اروپا وبازگشت این افغانها به افغانستان جدید.

6- همکاری درساخت تعدادی ازفیلمهای فیلمسازان ایرانی ازجمله فیلم : هروله (ابراهیم اصغرزاده ) دخترمردگاریچی (سمیرامخملباف) گرین کارت (محمد جعفری) و…

7- همکای درساخت اولین فیلم سینمایی افغانستان بعدازسقوط طالبان بنام کمان رستم به کارگردانی صدیق برمک .

8- کارگردانی فیلمنامه نویسی واشتراک درتولید دواپزودازمجموعه شش اپزودی …؟ به تهیه کنندگی خانه فیلم مخملباف.

9-ساخت پنچ فیلم مستند دیگرازوضعیت زندگی مردم کابل –بامیان و…

10- همکاری بااولین گروه نمادین صلح (فانوس به دستان ) که به نشانه آوارگی وعلیه جنگ درسال 2000 ازمرزافغانستان تامرزترکیه عملی شد ولی درسال 2001 وعلارغم همکاری کشورهای ترکیه ویونان ازاین حرکت متوقف گردید.

ارتباطات دوطرفه فرهنگی :

بعدازتاسیس موسسه کابل فیلم محسن مخملباف کاگردان شهیرایرانی به افغانستان می آید وبرای تقویه سینمای افغانستان بیشترین کمکهای دریافاتی کابل فیلم رااهدامی نماید.که عمده مواردآن به قرارزیراست:

1-یک پایه دوربین فیلمبرداری مدل پی دی 150

2- قریب دوهزارجلدکتاب های ادبی – هنری وسینمایی .

3- یکعددپروجکشن – تلویزیون – ویدیو – وبعض لوازم دیگر.

4- تقبل مخارج تولید دوفیلم کوتاه داستانی .

همچنان شبکه تلویزیونی جاپان ان اچ کی ازفعالیتهای این موسسه ونیزبراساس زندگی جوان ترین عضوکابل فیلم (محمد حیدری) یک فیلم مستند ساخته است ویک فیلم مستند تولیدی کابل فیلم ازطریق شبکه تلویزیونی کلیورنت هلند پخش شده است.

کابل فیلم مصمم است بانیروی جدید به ارتباطات فرهنگی خودگسترش داده وساخت فیلمهای بیشتری رادربرنامه کاری خودقراردهد.

برنامه های آینده :
1- ایجاد دوگروه فعال تولید فیلم – باتجربه اندوزی وجذب امکانات بیشترتعداداین گروههاقابل افزایش است .

2- نمایش فیلم – این برنامه ازبدوتاسیس کابل فیلم تاکنون دردفترموسسه ادامه دارد وکابل فیلم درصدداست برنامه نمایش فیلم دربقیه ولایات افغانستان را نیزگسترش دهد.

3- ایجادکرسهای آموزشی – عکاسی – فیلمسازی – نقاشی- موسیقی.

4- همکاری وساپورت گروههای فیلمسازی خارجی که علاقمند به کاردرافغانستان باشند.

5- ایجاد شبکه انترنتی کابل فیلم – هرچند این شبکه ازسوی کابل فیلم فعلا تحت عنوان ( کاکاکابل ) فعال است .

6- تلاش برای ساخت اولین فیلم بلند داستانی ( این فیلم به احتمال زیادزمستان جاری دربامیان کلید خواهدخورد)

دفترکابل فیلم :

کابل فیلم دریک ساختمان دوطبقه ی موقعیت دارد

1 دفتر

2 یک سالن نمایش فیلم

3 یک کتاب خانه

4 شش اطاق که برای استدیوهاواطاق کاردرنظرگرفته شده است.

5 چهارباب مغازه- این مغازه هادرآینده به عرصه محصولات فرهنگی خواهدپرداخت.

بهترین نوع کمک به کابل فیلم :

کابل فیلم مثل دهها موسسه دولتی وغیردولتی افغانستان نیازمند به دریافت کمک ازسوی نهادها وموسسات واشخاص بین المللی است اما بهترین نوع کمک آنرامیداند که ازسوی مراجع بین المللی – شبکه های تلویزیونی و... سفارش کاردریافت دارد .کابل فیلم آماده است درزمینه های اجتماعی – آموزشی – فرهنگی بخصوص موضوعهای کودک – نوجوان وزنان فیلمهای مستند وداستانی بسازد.

اخذکمک برای ایجاد کورسهای آموزشی هنری ازنیازمندیهای مهم دیگر کابل فیلم می باشد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]