امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٠/٢۳
خدای بازسازی
باورنمی کردم ساختمانهايی راکه می بينم مثلا ليسه غازی يابقيه ليسه های کابل باشد .ساختمانهای لوکس دربين خرابه هايی که هنوزديوارهای آن به مانند جال سوراخ سوراخ است . فکرمی کردم که ممکن است ايت ساختمانها مال کدام موسسه ی نهادی و...باشد ولی واقعيت داشت همه اين مدارس، مدارس بازسازی شده قبلی کابل هستند. بارنگ ولعاب خوب . وقتی طالبان باآن پيشينه ضد آموزشی يک فرهنگ می شود شايد بعدازسقوط آنان بيشترموسسه های که می خواهند سهمی دربازسازی افغانستان بگيرند وبه اينترتيب پرونده شان راقطورتربسازند وسهم بيشتری راکمايی کنند برسرمدارس کابل هجوم آوردند اکنون دربرابرهرمدرسه بازسازی شده کابل تابلوی موسسه ی است که می تواند تبليغ خوب برای آن باشد اما اينکه دردرون اين مدارس شيک شکم کودکان گرسنه ی کتاب بدست چه طوری است خدامی داند. تاهنوزصدها وصدها کودک کابلی دردرون کوچه ها وخيابانها گدايی می کنند واين مدارس باشکل آنها سازگاری ندارد. بهر حال اميد واريم که همه چيزخوب شود. چند روزکودکی راديدم که وقتی چشمش به يک خارجی افتاد کفشهايش رابه جيب کرد وبدنبال او دويد تاترحمش رابيشتر برانگيزد وکمکی دريافت دارد اما بهرحال ازسوی بعض مدارس گاهی کمکهای به خانواده های اين کودکان می شود مثل روغن وآرد و...
افغانستان هنوزفرم نگرفته است جايگاه هيچ کس روشن نيست وخدا همه چيزراپيش می برد همان خدای که درزمان جنگ ناخودآگاه آنراپيش می برد.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱٠/٢۱
راديو ها درافغانستان .
درافغانستان هم اکنون چند فرستنده راديو فعال است . غير ازراديو دولتی افغانستان که بدترين شان است راديو بی بی سی وراديو آزادی آمريکا بصورت بيست وچهارساعته برنامه هايی اکثرا به زبانهای دری وپشتونشر می کنند. نيروهای بين المللی ايساف نيزدارای راديوی است که بطورشبانه روزی فعال است واکثرا موسيقی پاپ افغانی وغربی پخش می کند ودرلابه لای برنامه ها اطلاعيه های ايساف وبقيه مراکز خارجی رانيز نشر می کند. اين رادیو شبيه راديو وياتلويزيون ام تی وی می باشد. برنامه های پراکنده ی نيز به زبانهای ترکی ازسوی ترکيه و فرانسوی ازسوی دولت فرانسه ونيزآلمانی پخش می کردد. شايد من نتوانسته باشم تمام اين برنامه ها رابصورت دقيق گوش بدهم ولی همينکه توراديوراروشن می سازی حس می کنی فضای افغانستان پرازموج است وچيزی می گويد به زبانی که توآنراميدانی . چيزی که جالب توجه است اينست که راديوهای خارجی بااستخدام نيروهای ورزيده فرهنگی افغان به مراتب افغانی ترازراديو دولتی افغانستان هستندومباحث جالب فرهنگی واجتماعی رانشرمی کنند. راديو دولتی غيرازنشر اخبار ساعتی ازوقت خودراهمچنان به اعلانات فوتی اختصاص ميد هد والبته قابل يادآوری است که نمايشنامه های که اکثرا متاثرازخانه نو زندگی نو ی بی بی سی است نيزاجرامی شود.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱٠/۱۸
وضعيت ناپایدارفرهنگی !
وقتی می خواهم ازوضعيت فرهنگی وبخصوص نشرات داخلی افغانستان بنويسم نمی دانم چرا بيادچيزی می افتم بنام چيزی که آنرافقط می توانم رمق حيات بنامم . گفته می شود هم اکنون حدود صدو بيست تاسی نشريه درافغانستان چاب می شود. من تعدادکمی ازاين نشرات راخوانده ام شايد درحد پانزده تا را اما متاسفانه کمتر مطلب خوبی دراين نشريات ديده ام . بخش خبری اين نشرات عموما دريافتهايی است ازمنابع راديوی خارجی . اخبارمحلی هم دارند که فقط می تواند آنراادامه همان سبک قديمی مطبوعات محلی گرا و... دانست که فقط قادرند مشکلات محل يا جريان خويش رادرک کنند وانعکاس دهند. هرچند چيزهايی بنام جدول سرگرمی وکمی کاريکاتور وطنزهای سطحی نيزمی توان درآنها يافت نشرات نوگرا وجوان پسند دارند عکس چاب می کنند مثلا عکس يک دختری که کمی ازموهايش نيزنمايان است چيزی عميق وجودندارد ومن يک روزخود چنين دختری راديدم که به چاب عکسش درمجله که قبلا ديده بودم اشاره کرد ولی می شد نگرانی ازآينده رادرچهره او ديد ونيز بار شخصيتی که اين عکس برايش ايجاد کرده بود بسيارسنگين می نمود . روزنامه ها عموما درچهار صفحه چاب می شوند نه با کيفيت عالی وتو دراين چهار صفحه می توانی فقط دوسه مطلب خبری ببينی که تکراراآن بدو زبان دری وپشتو چيزی ديگری براي تنوع باقی نمی گذارد بعض اين نشرات اکنون صفحات انگليسی نيزدارند واين مي تواند نشانه تشخص باشد.
بهرحال تمام اين نشرات هرسه تاشش ماه بايد برای ادامه حيات شان پلان کاری بنويسند وبه مراکزی که به اين نشرات کمک می کنند بفرستند . طول اين پلانها نمی تواند بيشترازشش ماه باشد وبنا براين اگر بعد ازشش ماه کمکی به نشريه ی صورت نگيرد آن نشريه براحتی خواهد مرد . بطورکل نمی توان نشريه ی رايافت که برفروش خود زندگی کند.
اين رويه متاسفانه بسيارنشرات رابازاری ورزگزر در آورده است . حرفهای بشتری دراين زمينه است که درفرستهای ديگرخواهم نوشت.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱٠/۱٥
وضع مراکزاينترنتی درکابل
اطلاع دقيقی ارتعدادمرکزی که خدمات اينترنتی درکابل دارند خبردرست ودقيقی ندارم . اما چند مرکزفعال موجود است تقريبا اکثر وزارتهای دولتی اينترنت دارند بعلاوه دانشگاه ونهادهای خارجی جايی که من اينترنت کارمی کنم يک کافی نت فرانسوی است که بعض تسهيلاتی برای خبرنگاران افغان دارد بعنوان مثال هرخبرنگاردرهفته يک تادو ساعت می توانند مجانی اينترنت کارکنندواضافه برآن بايد ساعت يک دلارپرداخت نمايند. درهتل انترکانتيننتال شمامی توانيد باسرعت بالا ساعت پنج دلارهمين کاررابکنيد والبته مراکزمعدود ديگری هم است که برای بعض افراد مجانی خدمات می دهند.
چيزی که درمراکزخدمات اينترنتی جالب است ديدن دختران وپسرانی هستند که می آيند اينترنت وراه فرستادن اميل رايادمی گيرند معدودکسانی هم تازه چت يادگرفته اند . تب وتاب کامپيوترواينترنت درروستاهای افغانستان هم رسيده است جوانانی رامی توانی ببينی که ازروستاها امده اند درکابل اتاق گرفته اندتاکامپيوتريادبگيرند . باتمام اين وجود بازتاب امواج بعدازجنگ مشهوداست واکثرمردم ترجيح ميدهندکه پول بيايند وبرايشان خانه بسازند.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱٠/٥
آشيانه
آشيانه نام مجموعه يتيم خانه های کابل است .
کودکان ريزودرشت بلند وکوتاه دختروپسر که درآنجا جمع می شوند درس می خوانند کمک دريافت می دارند وبه تازگيها نمايش بازی می نمايند.
بعدازفيلم کمان رستم که همين يکشنبه هفته آينده تصويربرداری آن تمام خواهد شد تعدادشش فيلمسازجوان احساس تخيل ودريافتهايشان راازآشيانه های کابل درشش اپزود بتصويرخواهندکشيد.
يک فيلم شش قسمتی که سازنده چهارقسمت آن فيلمسازان افغان ودوقسمت ديگرآن اعضای خانه فيلم مخملباف خواهند بود.
اين فيلم که هفته بعدکليد خواهدخورد دومين فيلم بلند سينمايی توليدی درافغانستان جديد می باشد.
ملک شفيعي

۱۳۸۱/۱٠/۱
کمان رستم !
کمان رستم نام اولين فيلم سينمايی درحال توليد بعد ازتحولات جديد درافغانستان می باشد . اين فيلم به کارگردانی آقای صديق برمک وهمکاری موسسه افغانفيلم - کابل فيلم وخانه فيلم مخملباف درحال ساخت می باشد . کمان رستم ازهم اکنون جشنواره کان فرانسه راهدف قرارداده است .
درعين حال گروههای کوچک ديگرنيز بخت شان رادرساخت فيلمهای کوتاه می آزمايند. اميد وارم که بتوانم خبرهای بشتری دراين زمينه بنويسم.
گفتنی است قبلا فيلمی بنام دخترمردگاريچی به کارگردانی سميرامخملباف وهمکاری دوموسسه افغانی کابل فيلم وافغانفيلم ساخته شده است که فعلا مراحل تدوين خودرادرايران پی می گيرد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]